EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ АУТСОРСИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
П. В. Брінь, О. В. Прохоренко

Назад

УДК: 338.2:658.512.3:67.05

П. В. Брінь, О. В. Прохоренко

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ АУТСОРСИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

Статтю присвячено удосконаленню теоретико-методичних положень і розробці практичних рекомендацій з управління аутсорсингом в діяльності промислових підприємств. Сформовано типологію аутсорсингу на основі організаційних і якісних класифікаційних ознак, що дозволяє виділити 4 типи відносин.
У роботі доопрацьовано методичний підхід до оцінки бізнес-процесів на основі матричного аналізу для визначення доцільного типу аутсорсингу окремого бізнес-процесу в загальній системі. Обгрунтовано прийняття рішення на основі оцінок впливу трьох груп чинників. Ендогенні чинники представлені двома групами: ефективність власного провадження бізнес процесу і ступінь його організаційно-технологічної залученості. Група екзогенних чинників представляє сукупність ринкових умов, за яких участь зовнішнього контрагента у провадженні бізнес-процесу є можливою.
Обгрунтовано організаційно-економічні основи впровадження аутсорсингу на підприємстві та наведено результати практичного застосування розроблених методичних положень на підприємствах машинобудування України.

P. Brin, O. Prokhorenko

COMPLEX APPROACH TO DECISION CONCERNING THE ENTERPRISE OUTSOURSING

Summary

The thesis is devoted to deepening theoretical and methodological foundations and development of practical recommendations for the management of outsourcing in industrial companies. Outsourcing typology based on organizational and qualitative classifications that can identify four types of relationships is formed.
The work completes methodical approach to assessing business processes based on matrix analysis in order to determine the appropriate type of outsourcing of business process. The decision is based on evaluations of the impact of three groups of factors. Endogenous factors are represented by two groups such as: the effectiveness of the self carrying out of business process and the degree of organizational and technological involvement of business process to the overall system. The group of exogenous factors represents a set of market conditions that promote or prevent external contractor participation in a business process.
The organizational and economic foundations of management of outsourcing in an industrial company are further developed. The results of the practical application of the developed methodical positions in the mechanical engineering Ukraine are presented.

№ 8 2016, стор. 48 - 53

Кількість переглядів: 662

Відомості про авторів

П. В. Брінь

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та оподаткування, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

P. Brin

Ph.D., associate professor, assistant professor of management and taxation department, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv


О. В. Прохоренко

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту та оподаткування, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

O. Prokhorenko

Ph.D., senior lecture of management and taxation department, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

Як цитувати статтю

Брінь П. В., Прохоренко О. В. Комплексний підхід до прийняття рішення щодо впровадження аутсорсингу на підприємстві . Економіка та держава. 2016. № 8. С. 48–53.

Brin, P. and Prokhorenko, O. (2016), “Complex approach to decision concerning the enterprise outsoursing”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 48–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.