EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Є. В. Смирнов, О. П. Смирнова

Назад

УДК: 338.48(477):339.92

Є. В. Смирнов, О. П. Смирнова

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті висвітлюється актуальна проблематика конкурентоспроможності України на світовому ринку туризму, сучасний стан українського туризму, а також особливості його розвитку. Порушено питання колапсу туристичної галузі в Україні та шляхи його вирішення, перспективні напрями розвитку вітчизняного туризму. Також у статті було визначено стратегію підвищення привабливості України як суб'єкту ринку туристичних послуг на міжнародному рівні з урахуванням її нереалізованого потужного ресурсно-рекреаційного потенціалу. Було розглянуто ринок туризму України у контексті його інтеграції в загальне середовище ЄС, додаткового поштовху розвитку інфраструктури, вирішення візових проблем тощо.

I. Smyrnov, О. Smyrnova

STRATEGIC IMPERATIVES OF DEVELOPMENT TOURISM IN UKRAINE

Summary

The article highlights the actual problems of Ukraine's competitiveness in the global tourism market, the current state of Ukrainian tourism and especially its development. Also violated the question of the collapse of the tourism industry in Ukraine and ways of its solution, promising directions of development of domestic tourism. The article also has defined a strategy to increase the attractiveness of Ukraine as a subject of the market of tourist services at the international level in view of its strong untapped resource and recreational potential. It was considered the tourism market of Ukraine in the context of its integration into the general environment of the EU, the additional impact to the development of the infrastructure, solve of visa problems, and more.

№ 8 2016, стор. 28 - 34

Кількість переглядів: 704

Відомості про авторів

Є. В. Смирнов

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", Україна

I. Smyrnov

PhD in Economics, senior tutor, department of economics of enterprises SHEE "KNEU named after Vadym Getman", Ukraine


О. П. Смирнова

здобувач відділу історії України XIX — поч. XX ст. Інститут історії України, Україна

О. Smyrnova

PhD student department of Ukraine history XIX — beg. XX sen. Ukraine history institute, Ukraine

Як цитувати статтю

Смирнов Є. В., Смирнова О. П. Стратегічні імперативи розвитку туристичної галузі України. Економіка та держава. 2016. № 8. С. 28–34.

Smyrnov, I. and Smyrnova, О. (2016), “Strategic imperatives of development tourism in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 28–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.