EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ЦІН І ТАРИФІВ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ
В. Ф. Столяров, В. І. Островецький

Назад

УДК: 338.516.46

В. Ф. Столяров, В. І. Островецький

ФОРМУВАННЯ ЦІН І ТАРИФІВ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті, за результатами дослідження світового досвіду державного регулювання тарифів на товари (послуги) суб'єктів природних монополій обгрунтовано, що з метою упорядкування відносин у цій сфері в Україні необхідно розробити єдиний нормативно-правовий акт, який би визначав загальні положення та механізм формування цін (тарифів) на товари та послуги, що виробляються та реалізуються суб'єктами природних монополій. Запропоновано загальну модель формування цін (тарифів) на продукцію суб'єктів природних монополій, яка узгоджується із положеннями Податкового кодексу України та Закону України "Про природні монополії". Механізм формування вартості одиниці продукції суб'єкта природної монополії побудовано на основі витратного методу ціноутворення. Тариф на реалізацію одиниці товару (послуги) суб'єкта природної монополії запропоновано обчислювати як частку суми економічно обгрунтованих витрат обігу та виробництва, обсягів податкової амортизації, рентних платежів, податків, середнього (нормального) прибутку за видом економічної діяльності, у якому здійснює свою діяльність суб'єкт природної монополії та кількості реалізованих товарів (послуг) за звітний період.

V. Stolyarov, V. Ostrovetskiy

PRICING AND TARIFFS ON GOODS AND SERVICES OF NATURAL MONOPOLIES IN UKRAINE

Summary

The article, based on the results of the research of international experience of state regulation of tariffs for goods (services) of natural monopolies proved that in order to streamline relations in this sphere in Ukraine needs to develop a single legal act that would define the terms and mechanism of formation prices (tariffs) for goods and services produced and sold by natural monopolies. The general model of prices (tariffs) for products of natural monopolies, which is consistent with the provisions of the Tax Code of Ukraine and the Law of Ukraine "On natural monopolies". Mechanism of cost per unit of the subject of natural monopoly is based on the cost method of pricing. The tariff for implementation unit of goods (services) of the proposed natural monopoly calculated as the sum of distribution costs and production volumes, amortisation, rent, taxes, average (normal) profit on economic activity and the quantity of goods (services) for the period.

№ 8 2016, стор. 19 - 27

Кількість переглядів: 952

Відомості про авторів

В. Ф. Столяров

д. е. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут фізичної економіки ім. С.А. Подолинського

V. Stolyarov

Doctor of Economics, professor, chief researcher at the Institute of Physical Economy n. S.A. Pololynskiy


В. І. Островецький

к. е. н., провідний науковий співробітник Інститут фізичної економіки ім. С.А. Подолинського

V. Ostrovetskiy

Ph.D., senior researcher at the Institute of Physical Economy n. S.A.Podolynskiy

Як цитувати статтю

Столяров В. Ф., Островецький В. І. Формування цін і тарифів на товари та послуги суб'єктів природних монополій в Україні. Економіка та держава. 2016. № 8. С. 19–27.

Stolyarov, V. and Ostrovetskiy, V. (2016), “Pricing and tariffs on goods and services of natural monopolies in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 19–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.