EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
Н. В. Зачосова, А. В. Шостак

Назад

УДК: 336.7

Н. В. Зачосова, А. В. Шостак

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Анотація

Зроблено припущення про те, що в основі розробки комплексної системи фінансово-економічної безпеки сучасного підприємства або фінансової установи повинна міститись конкретна концепція, яка має в собі поєднувати мету комплексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки, її пріоритетні завдання, принципи організації і функціонування, об'єкти і суб'єкти, стратегічні і тактичні дії. Визначено перелік функцій, які має виконувати комплексна система забезпечення фінансово-економічної безпеки. Встановлено завдання, які вирішуються комплексною системою забезпечення фінансово-економічної безпеки. Обгрунтовано, що об'єктом комплексної системи фінансово-економічної безпеки в цілому виступає стабільний господарський та фінансовий стан суб'єкта господарювання як у поточному, так і у майбутньому періоді. До зовнішніх суб'єктів комплексної системи фінансово-економічної безпеки пропонується віднести органи законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, що покликані забезпечувати фінансово-економічну безпеку всіх без винятку законослухняних учасників господарських відносин. До внутрішніх суб'єктів належать особи, що безпосередньо реалізують функції захисту фінансово-економічної безпеки конкретного суб'єкта господарювання.

N. Zachosova, A. Shostak

CONCEPTUAL BASES OF FORMATION OF THE COMPLEX SYSTEM OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES AND FINANCIAL INSTITUTIONS IN UKRAINE

Summary

It is suggested that at the heart of development of a complex system of financial and economic security of modern enterprise or financial institution must be a specific concept that combine the goal of a complex system of financial and economic security, its priorities, principles of organization and operation, objects and subjects, strategic and tactical actions. The list of features that should perform complex system of financial and economic security to ensure financial and economic security is offered. The problems that the complex system of financial and economic security should solve to ensure financial and economic security are established. It is proved that the object of a complex system of financial and economic security in general favor is a stable economic and financial position of the entity both in the current and in future period. The external individuals of complex system of financial and economic security have to include legislative, executive and judicial branches of government that are designed to ensure the financial and economic security of any and all law-abiding participants of economic relations. The internal individuals are persons who directly implement the features of financial and economic security of a particular entity.

№ 7 2016, стор. 80 - 83

Кількість переглядів: 990

Відомості про авторів

Н. В. Зачосова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

N. Zachosova

Ph.D., associate professor, assistant professor of management and economic security department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy


А. В. Шостак

магістрант кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

A. Shostak

master of management and economic security department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy

Як цитувати статтю

Зачосова Н. В., Шостак А. В. Концептуальні засади формування комплексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств та фінансових установ України. Економіка та держава. 2016. № 7. С. 80–83.

Zachosova, N. and Shostak, A. (2016), “Conceptual bases of formation of the complex system of financial and economic security of enterprises and financial institutions in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 80–83.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.