EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Н. О. Слободянюк

Назад

УДК: 334+338.2

Н. О. Слободянюк

ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

Надано критичну оцінку формування правового поля розвитку державно-приватного партнерства (ДПП) в Україні. Проведено кількісну оцінку вітчизняного досвіду реалізації проектів ДПП за даними Світового банку. Зроблено висновок, що переважна їх більшість була реалізована за участю іноземного інвестора, а найбільш привабливим об'єктом інвестування виявилися інформаційні і комунікаційні технології. Розроблено пропозиції щодо змін інституціонального середовища розвитку ДПП, а саме: законодавче визначення вимог до змісту договору про ДПП, його укладання після чіткого визначення обсягів фінансування і розподілу ризиків між державними і приватними партнерами, перегляд сфер використання ДПП з акцентом на інноваційну та екологічну складові; формування на державному, регіональному та місцевому рівнях бази інвестиційних проектів; розробка механізмів гарантування фінансування проекту ДПП із боку державного партнера і заміни приватного партнера ДПП у разі невиконання ним зобов'язань по контракту. Доведено, що перспективними напрямами ДПП в Україні є зміщення акцентів у бік об'єктів інфраструктури: транспортної, житлово-комунальної, освітньої, медичної тощо. Показано, що в умовах проведення демократичних реформ в Україні, у контексті децентралізації влади і фінансових ресурсів, пріоритетною має стати співпраця місцевих органів влади і приватного бізнесу в інвестиційній сфері.

N. Slobodyanyuk

DOMESTIC PRACTICE OF PUBLIC- PRIVATE PARTNERSHIP IN THE INVESTMENT SPHERE: PROBLEMS AND PROSPECTS

Summary

The critical estimation of forming the legal framework of public-private partnership (PPP) in Ukraine is given. A quantitative assessment of national experience in implementing PPP projects according to the World Bank is assessed. It is concluded that the vast majority of them has been implemented with the participation of foreign investors, and the most attractive investment were information and communication technologies. The proposals on amendments institutional environment of PPP are worked, namely legal definition of requirements for the content of PPP contract, its conclusion after a clear definition in funding and risk sharing between public and private partners, viewing areas using PPP with an emphasis on innovation and environmental components; the formation of national, regional and local database of investment projects; develop mechanisms to guarantee the financing of PPP projects by the public partner and the private partner PPP replacement in the event of failure to comply with obligations under the contract. It is proved that the promising areas of PPP in Ukraine are a shift towards infrastructure: transport, housing, education, health and so on. It is shown that in terms of democratic reforms in Ukraine, in the context of decentralization of power and financial resources, priority should be cooperation of local governments and private businesses in the investment area.

№ 7 2016, стор. 62 - 66

Кількість переглядів: 732

Відомості про авторів

Н. О. Слободянюк

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривій Ріг

N. Slobodyanyuk

PhD (Economics), Associate Professor, Head of Finance and Banking Department, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhaylo Tugan-Baranovskiy, Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Слободянюк Н. О. Вітчизняна практика державно-приватного партнерства в інвестиційній сфері: проблеми і перспективи. Економіка та держава. 2016. № 7. С. 62–66.

Slobodyanyuk, N. (2016), “Domestic practice of public- private partnership in the investment sphere: problems and prospects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 62–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.