EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІЙСЬКОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ
Р. Ф. Пустовійт

Назад

УДК: 355.2

Р. Ф. Пустовійт

ВІЙСЬКОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

Анотація

У пропонованій статті досліджено зміст поняття та особливості сучасного стану військово-економічної безпеки як на регіональному так і глобальному рівнях. Проаналізовано такі складові військово-економічної безпеки як: військово-економічний потенціал, військова могутність країни, військово-економічна галузь. Акцентована увага на економічних чинниках щодо їхнього впливу на збройні конфлікти та методах військово-економічного аналізу. Констатовано, що сьогодні відбулося зміщення акценту в інтерпретації теорії війни і запровадження в науковий аналіз концепцій "асиметричний збройний конфлікт", "гібридна війна", "війна четвертого покоління". Підкреслено, що нові вагомі загрози світовому порядку, зокрема, агресивна політика Росії, активізація міжнародного тероризму вимагають вирішення проблем військово-економічної безпеки держави з урахуванням перспектив та можливостей "гібридної" і "асиметричної війни".

R. Pustoviit

STATE MILITARY AND ECONOMIC SECURITY

Summary

This article discovers contents concept and features of the current state military and economic security at the regional and global levels. In the article, there is analyzed the following components of military and economic security as military and economic potential, the military power of the country, military and economic sector. The attention is concentrated on economic factors of their impact on armed conflict and military methods of economic analysis. Stated that nowadays there was a shift in the interpretation of the theory of war and the introduction of a scientific analysis of the concepts of "asymmetric armed conflict", "hybrid warfare", "fourth generation warfare". Emphasized that significant new threat to world order, in particular, an aggressive policy of Russia, the intensification of international terrorism require problem-solving military and economic security from the perspectives and opportunities "hybrid" and "asymmetric warfare".

№ 7 2016, стор. 23 - 28

Кількість переглядів: 1068

Відомості про авторів

Р. Ф. Пустовійт

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та управління, Черкаський інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

R. Pustoviit

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Economics and Management Cherkassy Institute SHEI "University of Banking"

Як цитувати статтю

Пустовійт Р. Ф. Військово-економічна безпека держави. Економіка та держава. 2016. № 7. С. 23–28.

Pustoviit, R. (2016), “State military and economic security”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 23–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.