EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ: ФЕНОМЕН "ГОЛЛАНДСЬКОЇ ХВОРОБИ" ТА РЕЦИДИВ "РЕСУРСНОГО ПРОКЛЯТТЯ"
В. А. Голян

Назад

УДК: 338.124.4: 330.15 (477)

В. А. Голян

ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ: ФЕНОМЕН "ГОЛЛАНДСЬКОЇ ХВОРОБИ" ТА РЕЦИДИВ "РЕСУРСНОГО ПРОКЛЯТТЯ"

Анотація

Виявлено системні суперечності в економічному регулюванні природокористування та управлінні природними ресурсами, проявами яких виступають квазіринковість та половинчастість земельної реформи, збереження рудиментів командно-адміністративної економіки в управлінні лісовим господарством, неформальна передача у володіння, користування та розпоряджання корпоративним утворенням мінерально-сировинних ресурсів. Аналізується ситуація на ринку природного газу власного видобутку, яка характеризується непрозорістю схем його продажу вітчизняним споживачам, в першу чергу, населенню, та присвоєнням значних обсягів природно-ресурсної ренти фактичними власниками облгазів.
Доводиться залежність глибини і масштабів економічної кризи в Україні від посилення проявів українського феномену "голландської хвороби" та вітчизняного рецидиву "ресурсного прокляття". Встановлено, що зрушення в структурі експорту у зв'язку із збільшенням питомої ваги сільськогосподарської продукції не послабили сировинну спрямованість національної економіки і не наблизили Україну до глобальних ланцюгів доданої вартості. Висвітлюються наслідки рецидиву "ресурсного прокляття" в аграрному секторі у зв'язку з тим, що інтегровані підприємницькі об'єднання холдингового типу монополізували аграрні ринки і поглибили "зерновий перегин" у структурі сільськогосподарського виробництва, що посилило прояви виснажливого та розбалансованого природокористування.
Встановлено, що загальне зростання обсягів експорту сільськогосподарської і продовольчої продукції за період з 2001—2015 роки супроводжується зниженням питомої ваги продукції з високою доданою вартістю. Доведено, що каталізатором загострення "голландської хвороби" та "ресурсного прокляття" є великий олігархічний капітал, який внаслідок наявності інституціональних пасток у системі фіскального регулювання природокористування присвоює значну частку природно-ресурсної ренти і не забезпечує навіть критично необхідного рівня модернізації виробничо-технічної бази видобутку і переробки природної сировини.
Дослідження показали, що основною детермінантою, яка визначає потік валютних надходжень в Україну, є стан кон'юнктури на світових сировинних ринках, в першу чергу, ринках сільськогосподарської продукції та чорних металів. Встановлено факт зростання ролі України як сировинного придатку передових країн у зв'язку з тим, що 70% надходжень валюти на міжбанку належать металургам та аграріям і посилюється зв'язок з неенергетичним сировинним індексом МВФ. Прогнозується скорочення доларового ВВП України у 2016 році через збереження сировинної рецесії та відсутність резервів збільшити валютні надходження внаслідок ймовірного зростання експорту зернових у зв'язку високим рівнем чутливості світового аграрного ринку до незначних коливань пропозиції.

V. Golyan

ECONOMIC MELTDOWN IN UKRAINE: THE PHENOMENON OF "DUTCH DISEASE" AND THE RELAPSE OF "RESOURCE CURSE"

Summary

The system contradictions in economic regulation of nature and natural resources management have been revealed. They are evident as a quasi nature of market and a halfness of the land reform, preservation of rudiments of centrally-controlled economy in terms of forest management, informal assignment for ownership, use and disposal of corporate organizations of mineral and raw resources. The situation on the gas produced domestically market is being analysed. It is exemplified by the non-transparency of its selling to domestic consumers, mainly population, and embezzlement of considerable volumes of natural and resource rent by actual owners of regional gas administrations.
The dependency of the scales of economic crisis in Ukraine on intensification of Ukrainian phenomenon of "Dutch disease" and the domestic relapse of "resource curse" has been grounded. It has been determined that the changes in the structure of export due to increase of the share of agricultural products haven't affected the raw orientation of the national economy and haven't drawn Ukraine nearer global chains of added value. The consequences of the relapse of "resource curse" are being revealed in the agrarian field due to the fact that integrated entrepreneurial holding associations have monopolized the agrarian markets and aggravated the "grain break" in the structure of agricultural production which intensified the manifestations of exhaustive and imbalanced nature management.
It has been determined that the general increase of agricultural and food export from 2011 to 2015 has been accompanied by the decrease of the share of goods with high added value. It has been proven that the accelerator of the "Dutch disease" aggravation is a considerable oligarchic capital which due to existence of institutional traps in the system of fiscal regulation of nature management embezzles the considerable share of nature and resource rent and doesn't provide even a critically needed level of modernization of production and technical base of extraction and processing of raw resources.
The researches have shown that the main determinant that estimates the currency income to Ukraine is a state of conjuncture on global raw markets, mainly, agricultural and ferrous metals ones. It has been determined that Ukraine is being given a purely raw-exports role of advanced countries due to the fact that 70% of currency income on the interbank belong to metal-makers and agrarians, and the connection between non-energetic raw index of the IRF. The decrease of dollar GDP of Ukraine in 2016 is being forecast due to the raw recession and the lack of reserves to increase the currency income as a result of probable increase in exports of grains due to the high level of sensitivity of the global agrarian market to minor fluctuations of supply.

№ 7 2016, стор. 4 - 15

Кількість переглядів: 1171

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

Як цитувати статтю

Голян В. А. Економічна криза в Україні: феномен "голландської хвороби" та рецидив "ресурсного прокляття". Економіка та держава. 2016. № 7. С. 4–15.

Golyan, V. (2016), “Economic meltdown in Ukraine: the phenomenon of "dutch disease" and the relapse of "resource curse"”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 4–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.