EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПРОВАДЖЕННЯ CRM-СИСТЕМ У МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Т. В. Марусей

Назад

УДК: 004.451:339.138:658.11

Т. В. Марусей

ВПРОВАДЖЕННЯ CRM-СИСТЕМ У МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті визначено роль інформаційних технологій у процесі розроблення маркетингових програм, запропоновано комплекс програм для впорядкування маркетингової інформації. Зокрема розглядається система управління взаємовідносинами з клієнтами CRM (Customer Relationship Management), яка визначена як технологія управління взаємовідносинами з клієнтами, сучасний напрям у сфері автоматизації управління, можливість інтеграції і максимального використання всіх джерел даних про наявних та потенційних клієнтів. Обгрунтовується важливість сучасних рішень в області CRM, що дозволяють підприємствам оптимізувати процес взаємодії з клієнтами, а також створювати ефективний механізм управління маркетингом, продажами і сервісом. Обумовлено значення CRM-системи, яка, як і більшість автоматизованих інформаційних систем, покликана швидко обробляти велику кількість інформаційних потоків й оперативно створювати звіти як реакція на зміну середовища функціонування. Доведено, що впровадження систем CRM означає комплексний перехід підприємства на нову політику розвитку, орієнтовану на клієнтів, оскільки зможе забезпечити підвищення якості обслуговування клієнтів, зменшити трудовитрати на супроводження.

T. Marusey

THE INTRODUCTION OF CRM-SYSTEMS IN THE MARKETING ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

Summary

The article deals with the role of information technology in the development of marketing programs; a set of programs to streamline the marketing information is proposed. In particular, the system of customer relationship management CRM (Customer Relationship Management), which is defined as technology customer relationship management is spoken about; the current trend in the field of automation control, the ability to integrate and maximize the use of all sources of information about existing and potential customers are depicted. The importance of modern solutions in CRM, allowing enterprises to optimize the customer interaction, and create an effective mechanism for management of marketing, sales and service is substantiated. This article tells about the importance of the CRM- system, which like most automated information systems is designed to process large amounts of information flows quickly and create reports quickly in response to the changing of the environmental performance. It is proved that the implementation of CRM means a comprehensive transition to a new development policy focused on customers because it will ensure improvement of the quality of customer service, reduce labor costs for maintenance.

№ 6 2016, стор. 87 - 89

Кількість переглядів: 231

Відомості про авторів

Т. В. Марусей

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

T. Marusey

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the information technology department, State Agrarian and Engineering University in Podilya, Kamyanets-Podilskiy

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.