EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ ВКЛАДІВ В УКРАЇНІ
О. Б. Билінська

Назад

УДК: 338.64

О. Б. Билінська

ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ ВКЛАДІВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджується система принципів для ефективних систем страхування, яка дає змогу забезпечити реалізацію гарантій щодо повернення банківських вкладів населення, а звідси — повною мірою реалізувати функціональне призначення системи гарантування вкладів, розглянуто загальні підходи і напрями, які забезпечують ефективність захисту вкладів; відображено аналіз основних принципів для ефективних систем страхування депозитів та їх формалізації у вітчизняному та світовому законодавстві, що призведе до підвищення довіри вкладників до системи гарантування вкладників та банківської системи в цілому. Проведено аналіз основних принципів та вітчизняного законодавства на відповідність основним засадам функціонування національної системи гарантування вкладів світовим засадам. Розглянуто індивідуальні особливості розвитку банківської системи, специфіку законодавства та обмеження повноважень у сфері фінансової безпеки.

O. Bylinska

FORMATION PRINCIPLES OF DEPOSIT INSURANCE SYSTEM IN UKRAINE

Summary

In the article the system of principles for effective insuarance system that allows to ensure the implementation of guarantees for the return of bank deposits, and hence — to fully realize the functionality of a deposit insurance system, discussed common approaches and directions that ensure the effectiveness of deposit protection; shows the basic principles for effective deposit insurance systems and their formalization in domestic and international legislation that will increase the confidence of depositors in the system of guaranteeing depositors and the banking system as a whole. Analysis of the basic principles and national legislation in compliance with the basic principles of operation of the national deposit insurance system worldwide principles. We consider the individual characteristics of the banking system, specific legislation and limit the powers in the field of financial security.

№ 6 2016, стор. 82 - 86

Кількість переглядів: 283

Відомості про авторів

О. Б. Билінська

здобувач, ДВНЗ "Університет банківської справи", м. Київ

O. Bylinska

getter, State Higher Educational Institution "University of Banking", Kyiv

Як цитувати статтю

Билінська О. Б. Формування принципів функціонування системи страхування вкладів в Україні. Економіка та держава. 2016. № 6. С. 82–86.

Bylinska, O. (2016), “Formation principles of deposit insurance system in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 82–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.