EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗЕРНА КРУП'ЯНИХ КУЛЬТУР У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
О. А. Кузьменко

Назад

УДК: 338.43

О. А. Кузьменко

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗЕРНА КРУП'ЯНИХ КУЛЬТУР У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва можливо досягти за рахунок використання інноваційно-інвестиційних факторів, що підвищують конкурентоспроможність продукції. Тому можна стверджувати, що чим вища якість продукції та її ціна, тим вища конкурентоспроможність і ефективність виробництва в цілому. Створення дієвого економічного механізму, що забезпечуватиме раціональне та ефективне функціонування сільськогосподарського виробництва є важливою умовою розвитку і становлення ринкових відносин в цілому.
Раціональний рівень організації виробництва в галузі є першоосновою одержання високої результативності господарювання навіть при інших несприятливих умовах, і навпаки. Макроекономічні чинники протягом останніх років не сприяли формуванню умов стабільності виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах, внаслідок чого фінансові результати їх господарської діяльності щодо круп'яних культур коливалися.

O. Kuz'menko

QUALITY CONTROL OF GRAIN CEREAL CROPS IN FARMS

Summary

Ensuring the effective development of agricultural production can be achieved through the use of innovative-investment factors that increase the competitiveness of products. Therefore, it can be argued that the higher the quality of the product and its price, the higher the competitiveness and efficiency of production in General. Creating effective economic mechanism that provides for efficient and effective functioning of agricultural production is an important condition for the development and establishment of market relations in General.
A reasonable level of production in the industry is a fundamental principle of obtaining high economic performance even under adverse conditions, and vice versa. Macroeconomic factors in recent years have not contributed to the formation conditions of stability of production in agricultural enterprises, so that the financial results of their activity on cereals fluctuated.

№ 6 2016, стор. 67 - 72

Кількість переглядів: 311

Відомості про авторів

О. А. Кузьменко

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

O. Kuz'menko

Ph.D., senior lecturer in marketing and business management Uman state pedagogical University named after Pavlo Tychyna, Uman

Як цитувати статтю

Кузьменко О. А. Управління якістю зерна круп'яних культур у сільськогосподарських підприємствах. Економіка та держава. 2016. № 6. С. 67–72.

Kuz'menko, O. (2016), “Quality control of grain cereal crops in farms”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 67–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.