EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ГІПОТЕТИЧНОГО МЕТОДУ У ПРАКСЕОЛОГІЮ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ
М. О. Никонович, В. В. Федорів, Ю. Р. Баранюк

Назад

УДК: 336.1

М. О. Никонович, В. В. Федорів, Ю. Р. Баранюк

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ГІПОТЕТИЧНОГО МЕТОДУ У ПРАКСЕОЛОГІЮ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ

Анотація

У статті доводиться доцільність акумулювання та детального вивчення інформації, яка визначає різноманіття гіпотез фінансових правопорушень, що дає змогу сформувати версію, яка може бути доведена в установленому порядку, що знайде своє відображення у зменшенні обсягу фінансових порушень до межі суспільної необхідності, створюючи при цьому умови для стабільності економіки, забезпечення економічного зростання та покращення суспільного добробуту. Встановлено існуючі недоліки у національній економіці, серед яких велика частка тіньової економіки, розкрадання та неефективне використання державного майна та коштів, у переважній більшості випадків є наслідком існування порушень фінансової дисципліни як із сторони розпорядників, так із сторони отримувачів державних коштів. У роботі розкрито значення гіпотез і версій у контрольному процесі, що дає можливість підвищити результативність аудиторських заходів шляхом унеможливлення здійснення повторних фінансових порушень підконтрольними об'єктами.

M. Nykonovych, V. Fedoriv, Yu. Baranyuk

IMPLEMENTATION OF HYPOTHETICAL METHOD IN THE PRAXEOLOGY OF STATE AUDIT

Summary

In the article proves expediency of accumulation and detailed study of information that determines the variety of hypotheses financial offenses which enables to form a version which can be proved in due course, which will be reflected in a decrease in the volume of financial irregularities to the limit of social needs, creating conditions for economic stability , economic growth and improving social welfare. Existing shortcomings in the national economy, including a large share of the shadow economy, theft and inefficient use of state property and funds in most cases is the result of the existence of violations of financial discipline as from side of administrators, as from side of beneficiaries of public funds. The paper reveals important meaning of hypotheses and versions in the control process, which makes it possible to increase the efficiency of audit activities by preventing repeated financial violations which can appear with controlled objects.

№ 6 2016, стор. 43 - 47

Кількість переглядів: 1166

Відомості про авторів

М. О. Никонович

к. е. н., доцент кафедри фінансового аудиту Київського національного торговельно-економічного університету

M. Nykonovych

PhD in Economics, Associate Professor of Financial Audit, Kyiv National University of Trade and Economics


В. В. Федорів

заступник начальника Державної фінансової інспекції України в Івано-Франківській області

V. Fedoriv

Deputy Head, State Financial Inspection of Ukraine in Ivano-Frankivsk region


Ю. Р. Баранюк

здобувач факультету обліку, аудиту та інформаційних систем Київського національного торговельно-економічного університету

Yu. Baranyuk

student of accounting, auditing and information systems, Department Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Никонович М. О., Федорів В. В., Баранюк Ю. Р. Імплементація гіпотетичного методу у праксеологію державного аудиту. Економіка та держава. 2016. № 6. С. 43–47.

Nykonovych, M., Fedoriv, V. and Baranyuk, Yu. (2016), “Implementation of hypothetical method in the praxeology of state audit”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 43–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.