EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: СИНДРОМ БУРШТИНОВОЇ ЛИХОМАНКИ
В. А. Голян

Назад

УДК: 330.15:504.062:553.8

В. А. Голян

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: СИНДРОМ БУРШТИНОВОЇ ЛИХОМАНКИ

Анотація

Встановлено, що темпи, масштаби та способи господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу сьогодні значною мірою визначаються соціально-економічними детермінантами — рівнем доходів населення, яке проживає в місцях концентрації природних ресурсів, рівнем його зайнятості, виробничо-господарською діяльністю суб'єктів природно-ресурсного підприємництва, в першу чергу, гірничо-видобувних, сільськогосподарських та лісогосподарських підприємств, суб'єктів рекреаційного підприємництва.
Доведено, що причиною марнотратного та розбалансованого природокористування на сільських депресивних територіях є бідність місцевого населення та відсутність цілеспрямованої політики держави та територіальних громад у напрямі диверсифікації сільської економіки. Обгрунтовано, що інституціональним підгрунтям, яке активізувало деструктивну дію соціально-економічних чинників на масштаби та пропорції залучення природних ресурсів у відтворювальний процес, стала побудова в Україні компрадорсько-олігархічної моделі економіки, яка передбачає перерозподіл природно-ресурсної ренти переважно в інтересах великого капіталу через майже безоплатне використання ним значних обсягів природних благ, в першу чергу, корисних копалин.
Встановлено, що однією з детермінант природо-руйнівної та еколого-деструктивної діяльності є низький рівень доходів штатних працівників сільського, лісового та рибного господарства за період з 2002 по 2015 роки, що не закладає необхідних стимулів для ощадливого та невиснажливого використання природно-ресурсного потенціалу. Виявлено соціально-економічні детермінанти природокористування в областях Поліського економічного району, де в останні роки спостерігається бурштинова лихоманка, що негативним чином впливає на стійкість лісових ландшафтів і тим самим підриває ресурсний потенціал соціально-економічного піднесення в майбутньому та зменшує асиміляційну місткість територій.
Встановлено, що бурштинова лихоманка зумовлена в основному стагнацією базової ланки господарства поліських адміністративних районів — сільського господарства, де рівень оплати праці нижчий середнього рівня по Україні в цілому, має місце скорочення чисельності найманих працівників сільськогосподарських підприємств, зменшуються обсяги валової продукції. Доведено, що модель регулювання природокористування, яка сформувалася в 90-х роках минулого століття, не дає можливості використати усі наявні економічні механізми для попередження проявів нелегального видобутку бурштину. Для подолання синдрому бурштинової лихоманки необхідно впроваджувати інститут державно-приватного партнерства через передачу земель лісогосподарського призначення у тимчасове користування операторам видобутку бурштину та ввести плату за спеціальне користування надрами, оскільки бурштин — це корисна копалина.

V. Golyan

SOCIAL AND ECONOMIC DETERMINANTS OF NATURE MANAGEMENT: THE AMBER RUSH

Summary

It has been determined that the speed, scopes and methods of natural-resources potential development are to a great extent stipulated by social and economic determinants: the income level of population living in places with high density of natural resources, the level of its employment, production and commercial operations of natural and resources business entities, namely mining, agricultural and forestry enterprises and recreational businesses.
It has been proven that the reason for wasteful and imbalanced nature management in rural depressed territories is a poverty of local population and the lack of deliberate policy of the state and local communities aimed at diversification of rural economy. It has been substantiated that the institutional grounding that intensified the destructive influence of social and economic factors upon the scales and proportions of involvement of natural resources into the reproductive process was the establishment of comprador-oligarchik model of economy in Ukraine that provides the redistribution of natural and resource rent mostly in behalf of great capital through nearly free-of-charge using of considerable amounts of natural resources, namely subsoil assets.
It has been proven that one of the determinants of nature-damaging and ecology-destructing is a low level of income of regular employees of rural, forestry and fishing industries during the period from 2002 to 2015, which doesn't stipulate saving and non-exhausting usage of nature and resource potential. The social and economic determinants of nature management in Polissya economic region have been determined. There has been the amber rush during the recent years, that negatively affects the firmness of forest landscapes and, subsequently, undermines the resource potential of social and economic growth in the future and reduces assimilative capacity of territories.
It has been determined that the amber rush is stipulated by the stagnation of the main chain of economy of Polissya administrative regions — rural economy, where the salary level is below the average in Ukraine in general and due to cutting down on the number of employees of rural enterprises and decrease of gross output volume. It has been proven that the model of nature management formed in the 90th of the recent century does not allow using all available economic mechanisms to prevent the illegal extraction of amber. To overcome the amber rush syndrome, it is necessary to implement the institute of public-private partnership through letting the forestry lands on lease for amber extraction operators and introducing a fee for special subsurface use, since amber is a mineral resource.

№ 6 2016, стор. 5 - 15

Кількість переглядів: 229

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.