EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ДОМІНАНТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ
C. В. Олексійчук

Назад

УДК: 336.273

C. В. Олексійчук

ТЕОРЕТИЧНІ ДОМІНАНТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

Анотація

Досліджено теоретичну сутність поняття борг. На основі цього розглянуто підходи до трактування державного боргу. Відзначено, що державний борг є об'єктом багатьох досліджень впродовж декількох століть. Незважаючи на це відношення до розуміння державного боргу доволі неоднозначні та змінювались з плином часу. Класики економічної теорії негативно ставились до будь-яких державних запозичень. На відмінну від них прихильники кейнсіанства обгрунтовували необхідність державних запозичень задля підвищення сукупного попиту, що неодмінно призведе до зростання пропозиції та підвищення загального соціально-економічного розвитку. Вітчизняними науковцями також здійснено безліч досліджень проблем формування та управління державним внутрішнім боргом, однак і сьогодні існує ряд невирішених завдань. Доведено, що на сьогодні існує безліч класифікаційних ознак державного боргу, що, на думку автора, негативно вливає на можливість управління такою заборгованістю. Доцільно б було такі підходи до класифікації державного внутрішнього боргу уніфікувати та прописати в актах юридичної сили.

S. Oleksiichuk

THEORETICAL STUDY OF THE DOMINANT NATURE OF DOMESTIC PUBLIC DEBT

Summary

The theoretical nature of concepts debt. On the basis of the basic approaches to the interpretation of the national debt. It is noted that the national debt is the subject of much research over several centuries. Although the ratio of public debt to understanding rather ambiguous and changing over time. Classical economic theory negative attitude to any government borrowing. At different from their supporters Keynesianism justify the need for government borrowing in order to increase aggregate demand, which will inevitably lead to increased supply and increase the overall socio-economic development. National scientists also conducted many research problems of formation and public domestic debt, but today there are a number of unresolved problems. It is proved that today there are many classifications of public debt, which according to the author, negatively pours on the ability to manage this debt. It is advisable to have had such approaches to the classification of domestic debt to unify and to prescribe in regulations void.

№ 5 2016, стор. 93 - 96

Кількість переглядів: 888

Відомості про авторів

C. В. Олексійчук

аспірант кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

S. Oleksiichuk

Graduate Student Graduate Student of Department of Taxes and Fiscal Policy of Ternopil National Economic University

Як цитувати статтю

Олексійчук C. В. Теоретичні домінанти дослідження сутності внутрішнього державного боргу. Економіка та держава. 2016. № 5. С. 93–96.

Oleksiichuk, S. (2016), “Theoretical study of the dominant nature of domestic public debt”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 93–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.