EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Л. В. Козарезенко

Назад

УДК: 336.2

Л. В. Козарезенко

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Анотація

У статті досліджено роль податкової політики в процесі людського розвитку. Розглянуто досвід країн-членів Євросоюзу у використанні податкових інструментів впливу на людський розвиток. Визначено податкові інструменти, що використовуються в країнах-членах Євросоюзу для формування стимулюючого впливу на розвиток людського потенціалу, а саме: податкові пільги, звільнення від сплати податків, податкові кредити, податкова знижка та податкові відстрочки. Вивчено соціальну та економічну ефективність акцизного оподаткування в частині впливу на тривалість та якість життя та підтверджено позитивну залежність між дією податкових стимулів та сталим розвитком людського потенціалу. Зроблено висновок, що елементи податкової системи впливають на сферу людського розвитку за рахунок як фіскальних, так і стимулюючих якостей, що знаходить свій прояв під час справляння прямих і непрямих податків, що охоплюють усі напрями розвитку людського потенціалу: охорона здоров'я, освіта, культура, фізичний розвиток, охорона навколишнього середовища тощо.

L. Kozarezenko

THE TAX POLICY OF HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT

Summary

The article researches the role of a tax policy in the process of human development. The paper considers experience of member countries of the European Union concerning application of tax instruments of the influence on human development. The author has determined tax instruments applied in the member countries of the EU for formation of the inducing impact on human potential development, namely tax benefits, tax credits, tax discounts, and tax extensions. The author has examined social and economic efficiency of the exercise taxation in the context of the influence of durability and quality of the life and affirmed the positive dependence between the impact of tax incentives and sustainable development of human potential. The author has concluded that elements of the tax system influence the area of human development at the expense of fiscal as well as inducing properties, which become apparent in the process of collection of direct and indirect taxes encompassing all directions of human potential development — health protection, education, culture, physical development, environment protection, et al.

№ 5 2016, стор. 26 - 31

Кількість переглядів: 666

Відомості про авторів

Л. В. Козарезенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри політичної економії, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький

L. Kozarezenko

PhD (Economics), Associate Professor, Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University, Pereyaslav-Khmelnytsky, Ukraine

Як цитувати статтю

Козарезенко Л. В. Податкова політика розвитку людського потенціалу. Економіка та держава. 2016. № 5. С. 26–31.

Kozarezenko, L. (2016), “The tax policy of human potential development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 26–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.