EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПОШУК НОВОЇ МОДЕЛІ, МОЖЛИВОСТІ ТА МЕЖІ
В. М. Семцов

Назад

УДК: 336.1:352

В. М. Семцов

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПОШУК НОВОЇ МОДЕЛІ, МОЖЛИВОСТІ ТА МЕЖІ

Анотація

У статті розглянуто питання проведення фінансової децентралізації в Україні. Визначено, що в сучасних умовах соціально-економічні втрати сільських територій від реалізації існуючої моделі фінансової децентралізації є значно вищими, аніж здобутки. Особливу увагу приділено неспостережуваним аспектам модернізації механізму розподілу фінансових ресурсів. Встановлено, що процеси децентралізації потребують теоретичного осмислення, оскільки на сьогодні вітчизняні контролюючі органи влади різко обмежені у можливостях здійснювати повноцінні перевірки діяльності суб'єктів господарювання, а відтак, створено реальні та / або потенційні загрози щодо забезпечення стійкого наповнення бюджетів різних рівнів. Зроблено висновок щодо необхідності формування нової оптимальної моделі соціально-економічного розвитку. Підкреслено, що проведення фінансової децентралізація без створення потужних мотиваційних механізмів для агентів ринку спричиняє дисфункції для сільського соціуму.

V. Semtsov

FINANCIAL DECENTRALIZATION IN UKRAINE NEW MODEL, POSSIBILITIES AND LIMITS

Summary

The questions of financial decentralization in Ukraine. It was determined that in today's socio-economic costs of rural areas by implementing existing model of fiscal decentralization are greater than gains. Particular attention is paid unobservable aspects of modernization of the mechanism of distribution of financial resources. Found that decentralization need to conceptualize because today national supervisory authorities sharply limited in their capacity to carry out full inspections of business entities, and thus created the actual and / or potential threats to ensure sustainable filling budgets at different levels. The conclusion about the need to develop a new optimal model of socio-economic development. It is emphasized that the implementation of financial decentralization without creating a powerful incentive mechanisms for market agents causing dysfunction of the rural society.

№ 5 2016, стор. 20 - 25

Кількість переглядів: 807

Відомості про авторів

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Семцов В. М. Фінансова децентралізація в Україні: пошук нової моделі, можливості та межі. Економіка та держава. 2016. № 5. С. 20–25.

Semtsov, V. (2016), “Financial decentralization in Ukraine new model, possibilities and limits”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 20–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.