EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА ПІДПРИЄМСТВА
М. В. Руденко, В. О. Криворучко

Назад

УДК: 005.94:339.137.2

М. В. Руденко, В. О. Криворучко

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджено проблему управління знаннями як важливого активу діяльності підприємства. Доведено важливість знань у процесі формування конкурентної переваги організації в умовах загострення конкурентної боротьби на внутрішньому та зовнішньому ринках. Визначено сутність знань та процес їх утворення, ідентифікації та застосування. Проаналізовано існуючі моделі управління знаннями та сфокусовано увагу на складності адаптації зарубіжних систем управління знаннями до сучасних умов діяльності українських підприємств.
Авторами запропоновано власну модель управління знаннями, яка побудована на системно-процесному підході та передбачає взаємодію трьох складових: людського потенціалу, організаційних і бізнес-процесів. Обгрунтовано переваги застосування даної моделі на практиці такі, як збільшення ефективності використання всіх наявних ресурсів підприємства, впровадження інновацій, зниження витрат від невикористаних інтелектуальних активів, що сприяє отриманню додаткових конкурентних переваг.

M. Rudenko, V. Kryvoruchko

KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A COMPETITIVE ADVANTAGE OF ENTERPRISE

Summary

The problem of knowledge management as an important asset of the company is researched in this article. The importance of knowledge in the process of forming a competitive advantage in conditions of increased competition in the domestic and foreign markets is proved. The essence of knowledge and the process of their formation, identification and using is identified. There is analysed the existing models of knowledge management and focused attention on the complexity of adaptation of foreign knowledge management systems to current conditions of Ukrainian enterprises.
The authors suggested their own model of knowledge management that is based on systematic and process approach and provides the interaction of three components: human resources, organizational and business processes. The advantages of using this model in practice, such as increasing the efficiency of existing enterprise resources, innovation, reducing costs from unused intellectual assets, which helps to ensure a more competitive advantages.

№ 4 2016, стор. 74 - 78

Кількість переглядів: 924

Відомості про авторів

М. В. Руденко

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління, Черкаський навчально-науковий інститут, Державний Вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

M. Rudenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of economics and management of Cherkasy educational-scientific institute, State higher educational institution "University of banking"


В. О. Криворучко

студент, Черкаський навчально-науковий інститут, Державний Вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

V. Kryvoruchko

student of Cherkasy educational-scientific institute, State higher educational institution "University of banking"

Як цитувати статтю

Руденко М. В., Криворучко В. О. Управління знаннями як конкурентна перевага підприємства. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 74–78.

Rudenko, M. and Kryvoruchko, V. (2016), “Knowledge management as a competitive advantage of enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 74–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.