EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ КАДРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АВІАТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ
І. М. Суворова, О. С. Борисенко

Назад

УДК: 331.225.3

І. М. Суворова, О. С. Борисенко

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ КАДРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АВІАТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

Анотація

У період економічної кризи і жорсткої конкуренції, ринок авіаційних перевезень вимагає від авіатранспортних підприємств України найвищої якості сервісу для забезпечення безпеки польотів. Домогтися підвищення цих показників можливо тільки за допомогою висококваліфікованих кадрів. Тому індивідуальна мотивація кадрів повинна займати одне з основних місць в управлінні персоналом у процесі проактивного управління авіатранспортними підприємствами України.
На нинішньому етапі розвитку України проблема матеріального заохочення фахівців набуває особливо важливого значення, оскільки, форми, методи оплати праці та індивідуальна мотивація кадрів, на жаль, не завжди відповідають результативності їх праці. Звідси виникає об'єктивна необхідність у створенні методичних підходів до впровадження системи індивідуальної мотивації кадрів у процесі проактивного управління авіатранспортними підприємствами України, які змогли б, за допомогою дієвих важелів і мотивів, підвищити зацікавленість фахівців: продуктивно і якісно працювати.
Основна ідея стимулювання фахівців авіатранспортних підприємств України повинна полягати в тому, що варіюючи системою економічної мотивації кадрів адміністрація авіакомпаній повинна спонукати фахівця вибирати ту чи іншу дію. Таким чином, головне завдання економічної мотивації повинно полягати в тому, щоб знайти таку оптимально-допустиму систему стимулювання, яка б максимізувала власну цільову функцію конкретного фахівця.
З метою підвищення рівня ефективності праці фахівців, запропоновані методи індивідуального матеріального стимулювання фахівців авіатранспортних підприємств України. Даний методичний підхід оцінки індивідуальної мотивації кадрів, застосовується при розподілі преміального фонду заробітної плати. Він складається з коефіцієнта індивідуального внеску в рішення поставленого завдання і коефіцієнта, що відображає рівень кваліфікації фахівця.

I. Suvorova, О. Borysenko

METHODICAL APPROACHES TO IMPLEMENTATION OF INDIVIDUAL MOTIVATION TRAINING DURING PROACTIVE MANAGEMENT OF AIR ENTERPRISE UKRAINE

Summary

During the economic crisis and fierce competition, air transport market requires an air transport enterprise Ukraine the highest quality of service and safety. To achieve these parameters may improve only by qualified personnel. Therefore, individual motivation of staff should take one of the main places in personnel management in the proactive management of air transport enterprises of Ukraine.
At the current stage of development of Ukraine a problem of material incentives specialists is particularly important because the forms, methods of remuneration and motivation of individual staff, unfortunately, does not always correspond to the impact of their work. Hence the objective need in creation of the methodical approaches to the introduction of individual motivation of staff in the proactive management of air transport enterprises of Ukraine, which would be able by means of effective checks and motivation to increase the interest of specialists productively and efficiently run.
So the basic idea of stimulating specialists air transport enterprises of Ukraine should be in that system varying economic motivation of personnel, administration airlines should induce a specialist to choose an action. Thus, the main task should be concluded economic motivation to find a best-acceptable system of incentives that would have maximum efficiency.
In order to improve the efficiency of labor experts, the methods of individual material incentives for specialists of air transport enterprises of Ukraine. This methodical approach individual motivation of staff assessment is applied in the distribution of premium payroll. It consists of individual contribution factors to solve the problem and coefficient, which reflects the level of professional qualifications.

№ 4 2016, стор. 48 - 52

Кількість переглядів: 853

Відомості про авторів

І. М. Суворова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

I. Suvorova

Ph.D., associate professor, assistant professor of economics, National aviation university, Kyiv


О. С. Борисенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення Національний авіаційний університет, м. Київ

О. Borysenko

Ph.D., associate professor, assistant professor of marketing and and the provision of resources, National aviation university, Kyiv

Як цитувати статтю

Суворова І. М., Борисенко О. С. Методичні підходи до впровадження системи індивідуальної мотивації кадрів у процесі проактивного управління авіатранспортними підприємствами України. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 48–52.

Suvorova, I. and Borysenko, О. (2016), “Methodical approaches to implementation of individual motivation training during proactive management of air enterprise Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 48–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.