EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-КООРДИНУЮЧА ІНСТИТУЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА
О. В. Камінська, Г. В. Іванченко

Назад

УДК: 332.1 (045)

О. В. Камінська, Г. В. Іванченко

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-КООРДИНУЮЧА ІНСТИТУЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА

Анотація

У статті досліджено теоретичні засади формування кластера в регіоні, визначено основні складові кластерної моделі. Автори доводять, що кластерна модель сприяє підвищенню конкурентоспроможності регіону, підвищенню компетентності робочої сили. В статті визначено передумови формування кластерів, що пов'язані із комплексом заходів щодо визначення можливості для залучення суб'єктів господарювання до об'єднання та посилюють співробітництву між ними, ефективній організації роботи всередині кластера та наданню послуг учасникам кластера, підвищенню компетентності робочої сили, стимулюють інноваційну та інвестиційну діяльність у регіоні.
У межах кластера посилюється кооперація, концентрація, конкуренція, комунікація, координація взаємодії підприємств-учасників, у результаті чого зростає конкурентоспроможність регіону та формуються компетенції об'єднання, активізується інноваційна діяльність, диверсифікуються види економічної діяльності в регіоні.
У статті запропоновано принципову схему функціонування Центру компетенцій як основу підвищення кадрового потенціалу регіону, активізації інноваційної складової діяльності, координації реалізації інноваційної політики в кластері. Пріоритетними завданнями Центру компетенцій визначено: розвиток умінь і навичок безперервного пошуку і отримання нових знань, оволодіння новими компетенціями в процесі вирішення завдань, що стоять перед регіональним кластером; розвиток знань, умінь, навичок і компетенцій адміністративно-управлінського персоналу підприємств і організацій кластера та посадових осіб регіональних органів управління з подолання кризових явищ в процесі активізації інноваційної діяльності; підтвердження, визнання, сертифікація та ліцензування знань і умінь, освоєних у попередній практичній діяльності.

O. Kaminska, Н. Ivanchenko

COMPETENCE CENTER AS THE ORGANIZATIONAL AND COORDINATING INSTITUTION OF THE REGIONAL CLUSTER

Summary

In the article the theoretical base of a cluster in the region, the main components of the cluster model. The authors argue that the cluster model promotes regional competitiveness, enhance workforce competency. In the article the prerequisites for the formation of clusters associated with a set of measures to identify opportunities to attract businesses to the association and strengthen cooperation between them, effective organization of work within the cluster and service members of the cluster, capacity building workforce, stimulate innovation and investment in the region.
Within the cluster enhanced cooperation, concentration, competition, communication, coordination of interaction of participating companies, resulting in increased competitiveness of the region and emerging competencies association, active innovation, diversified economic activities in the region.
In the article the basic scheme of functioning of the Centre as a basis competences improve human resource capacity in the region, enhance innovation component activities, coordinating the implementation of innovation policy in the cluster. Priority of the identified competencies: development of skills and continuous search for new knowledge, learn new competencies in the solution of problems faced by regional clusters; development of knowledge, skills and competencies of administrative and managerial personnel cluster of businesses and organizations and officials of regional governments to tackle the crisis in the activation of innovation; acknowledgment, recognition, certification and licensing knowledge and skills mastered in the previous practice.

№ 4 2016, стор. 44 - 47

Кількість переглядів: 862

Відомості про авторів

О. В. Камінська

к. е. н., голова циклової комісії туристичного обслуговування, Комунальний вищий навчальний заклад Тульчинське училище культури, м. Тульчин

O. Kaminska

PhD in Economics, the chairman of travel service departmet of Tulchin School Culture


Г. В. Іванченко

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

Н. Ivanchenko

PhD in Economics, assistant professor of management and administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Камінська О. В., Іванченко Г. В. Центр компетенцій як організаційно-координуюча інституція регіонального кластера. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 44–47.

Kaminska, O. and Ivanchenko, Н. (2016), “Competence center as the organizational and coordinating institution of the regional cluster”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 44–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.