EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛОГІСТИКА В ІНДУСТРІЇ 4.0
В. І. Скіцько

Назад

УДК: 65.01:658.8

В. І. Скіцько

ЛОГІСТИКА В ІНДУСТРІЇ 4.0

Анотація

Індустрія 4.0 є промисловим виробництвом майбутнього, яке зумовить зміни як бізнес-процесів окремого підприємства, так і його взаємозв'язків із контрагентами. Зокрема істотних змін зазнає логістика. В даній статті досліджено зміни, які можуть статися із основними складовими частинами логістики в Індустрії 4.0: матеріальним потоком, логістичною операцією, логістичною функцією, логістичним ланцюгом постачання, логістичною мережею, логістичною системою. Досліджено питання поділу компаній, що надають логістичні послуги, на операторів різного рівня в Індустрії 4.0. Наведено умовний приклад логістичного ланцюга поставок продукції за нинішніх умов та в Індустрії 4.0. Показано, що в Індустрії 4.0 в логістичному ланцюгу поставок зменшиться кількість можливих напрямів протікання матеріального потоку, а продукція одразу після її виготовлення буде відправлятися покупцю, що може зумовити зникнення поняття "Склад готової продукції".

V. Skitsko

LOGISTICS IN INDUSTRY 4.0

Summary

Industry 4.0 is the industrial production of the future, which will lead to changes in business processes of an individual enterprise and its relationships with contractors. In particular, significant changes will take place in logistics. In this article we investigate the changes that may happen to the main components of the Logistics in Industry 4.0: material flow, logistics operation, logistics function, logistics supply chain, logistics network and logistics system. We also investigate the question of division of companies that provide logistics services to operators of different levels in the Industry 4.0. We provide a conditional example of the logistics products supply chain at current situation and in Industry 4.0. It is shown that in Industry 4.0 logistics supply chain the number of possible directions of flow of material stream will be reduced and products immediately after their manufacture will be sent to the buyer, which could lead to the disappearance of the concept of "Warehouse of finished products."

№ 4 2016, стор. 28 - 33

Кількість переглядів: 1376

Відомості про авторів

В. І. Скіцько

к. е. н., доцент, докторант, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

V. Skitsko

Candidate of Sciences (Economics), Docent, Postdoctoral Fellow, Associate Professor of Economic and Mathematical Modeling Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

Як цитувати статтю

Скіцько В. І. Логістика в індустрії 4.0. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 28–33.

Skitsko, V. (2016), “Logistics in industry 4.0”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 28–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.