EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА КЛАСИФІКАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ
Л. В. Марценюк

Назад

УДК: 656.224.072.44

Л. В. Марценюк

РОЗРОБКА КЛАСИФІКАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ

Анотація

Приклади успішного функціонування туризму мають багато розвинених країн. На думку автора, і в Україні одним із напрямів ефективного залучення коштів вітчизняних та іноземних інвесторів має стати туристична галузь.
Задля ефективної організації туристичних послуг потрібна оновлена класифікація усіх видів транспортного туризму, яка б відрізнялася від існуючої визначенням раціонального їх призначення, зоною використання, тривалістю подорожі, комфортом та ціновою політикою. Використання такої класифікації дозволить чітко визначити раціональні умови та зони використання залізничного транспорту на конкурентному ринку туристичних послуг.
Мета статті полягає в розробці удосконаленої класифікації туристичних подорожей різними видами транспорту, яка базується на принципах оптимального їх використання в різних умовах відпочинку з урахуванням надання повного комплексу туристичних послуг, трансферних перевезень, оглядових екскурсій, що дозволить туристичним компаніям визначати раціональні маршрути перевезень клієнтів, знижувати витрати на свої послуги і отримувати додаткові прибутки.
Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять системний аналіз можливостей, переваг та обмежень кожного виду транспорту, який може бути задіяний в процесі надання туристичних послуг, теоретичні положення економічної науки в галузі ефективності туризму й управління туристичними потоками.
Автором запропонована удосконалена класифікація туристичних подорожей різними видами транспорту. В результаті виконання поставлених завдань мають бути досягнуті наступні результати: залучення коштів іноземних та вітчизняних інвесторів до розвитку та оновлення транспортної та туристичної інфраструктури; розвиток туризму, зокрема, залізничного з організацією коротко-, середньо- та довготривалих оглядових туристичних подорожей у туристичних поїздах різного рівня; підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту; оновлення рухомого складу; організація змістовного та доступного з фінансової точки зору відпочинку для всіх верств населення; формування позитивної думки у іноземних споживачів туристичних послуг щодо рівня сервісу.

L. Martseniuk

DEVELOPMENT OF CLASSIFICATION OF TOURIST TRAVEL USING DIFFERENT MODES OF TRANSPORT

Summary

Examples of successful operation of tourism is in many developed countries. According to the author, in Ukraine one of the areas of effective fundraising domestic and foreign investors have become tourist industry.
For efficient organization of tourist services requires an updated transport classification of all types of tourism that would differ from the existing definition of rational purpose, area of use, duration of travel, comfort and pricing. Using this classification will clearly define the conditions and rational use of rail transport area in the competitive tourism market.
The purpose of the article is to develop advanced classification of tourist travel by different modes of transport, based on the principles of optimal use in different conditions of rest considering providing a full range of travel services, shuttle transport, sightseeing tours, enabling travel companies to determine rational routes of transportation customers, reduce costs for their services and receive additional income.
Theoretical and methodological basis of the study are systematic analysis capabilities, benefits and limitations of each type of vehicle that may be involved in providing tourist services, theoretical principles of economics in tourism and management efficiency tourist flows.
The author proposed an improved classification of tourist travel by various modes of transport. As a result of the objectives to be achieved the following results: attracting foreign and domestic investors to develop and upgrade transport and tourism infrastructure; tourism development, including the organization of railway short-, medium- and long-term survey of tourist travel in trains travel; improving the competitiveness of rail transport; purchase of new rolling stock; organize a meaningful and accessible from a financial point of rest for all segments of the population; form a positive opinion in the foreign consumers of tourism services on the level of service.

№ 4 2016, стор. 21 - 27

Кількість переглядів: 918

Відомості про авторів

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

L. Martseniuk

Ph.D., Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Марценюк Л. В. Розробка класифікації туристичних подорожей з використанням різних видів транспорту. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 21–27.

Martseniuk, L. (2016), “Development of classification of tourist travel using different modes of transport”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 21–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.