EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПАНСІЇ: НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ГЛОБАЛЬНОГО ДОМІНУВАННЯ
Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко

Назад

УДК: 339.98

Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко

ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПАНСІЇ: НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ГЛОБАЛЬНОГО ДОМІНУВАННЯ

Анотація

У статті акцентовано на певній мутації механізмів впливу держави, що застосовуються для зниження залежності від ринкових регуляторів та циклічних коливань в умовах зростаючої міжкраїнової конкуренції. Прослідковано формування альтернативних інструментів захисту економічних позицій держави, що, з одного боку, слугують для укорінення експансіоністських інтенцій в умовах панування ліберальної парадигми та, з іншого боку, можуть виступати запобіжною реакцією на уникнення зовнішніх асиметричних факторів тиску. Запропоновано авторську класифікацію інструментів неопротекціонізму.

N. Reznikova, O. Ivashchenko

EVOLUTION OF ECONOMIC EXPANSION FORMS: NEO-PROTECTIONISM AS AN INSTRUMENT FOR GLOBAL DOMINANCE

Summary

The article is focused on mutations of mechanisms for political influence, used to reduce the dependence on market regulators and cyclic fluctuations given the increasing competition between countries. Also, the analysis covers formation of alternative instruments for protecting economic positions of a country, which are meant to deepen expansionist intentions given the dominance of liberal paradigm, on the one hand, and which may act as a preventive reaction to avoid external asymmetric pressures. The author's classification of neo-protectionist instruments is proposed.

№ 4 2016, стор. 4 - 8

Кількість переглядів: 795

Відомості про авторів

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University


О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of management of foreign trade activities of The national Academy of statistics, accounting and audit

Як цитувати статтю

Резнікова Н. В., Іващенко О. А. Еволюція форм економічної експансії: неопротекціонізм як інструмент глобального домінування. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 4–8.

Reznikova, N. and Ivashchenko, O. (2016), “Evolution of economic expansion forms: neo-protectionism as an instrument for global dominance”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 4–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.