EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СУТНОСТІ, ЗМІСТУ ТА ЦІЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ
Р. П. Підлипна

Назад

УДК: 304.4

Р. П. Підлипна

АНАЛІЗ СУТНОСТІ, ЗМІСТУ ТА ЦІЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ

Анотація

У статті проаналізовано один з найважливіших напрямів державного регулювання економіки — соціальну політику, яка спрямована на забезпечення добробуту й усебічного розвитку громадян і суспільства загалом. Систематизовано наукові досягнення у досліджуваній сфері, які дозволили виокремити низку підходів до розуміння змісту соціальної політики: "діяльнісний", "інституційний", "системний". Діяльнісний розглядає соціальну політику як сукупність певних дій суспільства, держави, спрямованих на підвищення добробуту у всіх його проявах. Інституційний вбачає прояв соціальної політики в існуванні соціальних інститутів. Системний характеризує соціальну політику як систему відносин, що виникає між різними суб'єктами соціуму. Охарактеризовано цілі соціальної політики, в яких дістає своє відображення сутність соціальної політики. Визначено певні заходи, які повинні виконуватися для досягнення основних цілей соціальної політики.

R. Pidlypna

ANALYSIS OF THE NATURE, CONTENT AND SOCIAL POLICY OBJECTIVES IN THE SOCIO-POLITICAL DIMENSION

Summary

One of major directions of government control of economy is analysed in the article — social policy which is directed on providing of welfare comprehensive development of citizens and society on the whole. Scientific achievements in the field of investigated sphere, which have been systematized, which allowed isolating a number of approaches to the understanding of meaning of social policy, mainly "activity", "institutional", "systematic". Activity approach examines social policy as a set of specific actions of society, state, aimed at improving welfare in all its manifestations. Institutional sees the manifestation of social policy in the existence of social institutions. The systematic one characterizes social policy as a system of relations that occur between the different participants of the society. The objectives of social policy have been characterized, in which the essence of social policy gets reflected. Certain actions to be performed to achieve the main objectives of social policy have been identified.

№ 3 2016, стор. 38 - 41

Кількість переглядів: 577

Відомості про авторів

Р. П. Підлипна

к. е. н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

R. Pidlypna

Ph.D. in Economics, associate professor, Uzhgorod Trade and Economic Institute KNTEU

Як цитувати статтю

Підлипна Р. П. Аналіз сутності, змісту та цілей соціальної політики в суспільно-політичному вимірі. Економіка та держава. 2016. № 3. С. 38–41.

Pidlypna, R. (2016), “Analysis of the nature, content and social policy objectives in the socio-political dimension”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 38–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.