EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ БІЗНЕСОМ
Л. В. Марценюк

Назад

УДК: 656.224.072.44

Л. В. Марценюк

ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ БІЗНЕСОМ

Анотація

У будь-якій країні транспорт відіграє одну із провідних ролей у економіці держави. Україна не є виключенням. Через об'єктивні та суб'єктивні причини невдалого господарювання та управління на залізничному транспорті залізнична галузь опинилася на порозі банкрутства. Ані в державному бюджеті, ані в бюджеті Укрзалізниці, ані в місцевих бюджетах немає достатньо коштів для оновлення застарілої інфраструктури та рухомого складу. Нещодавні події, а саме акціонування Укрзалізниці у кінці 2015 року стало поштовхом для суттєвих зрушень в позитивну сторону в площині розвитку залізничного транспорту. Підвищити конкурентоспроможність залізничного транспорту можливо шляхом надання сервісу високого рівня та багатьох інших факторів, наприклад, вартість подорожі, час перебування в русі, наявність додаткових послуг — харчування, інтернет-зв'язку, ігрових куточків для дітей тощо. На думку автора, одним із напрямів ефективного залучення коштів вітчизняних та іноземних туристів може стати розвиток залізничного туризму, приклади вдалого функціонування якого є у багатьох європейських країнах.
Мета статті полягає в порівнянні можливих варіантів побудови моделей управління туристичним бізнесом та створенні нової організаційної моделі побудови залізничної туристичної компанії, яка базується на різних принципах її відношення до монопольного або конкурентного сектору ПАТ "Українські залізниці", повного набору виконавчих функцій та взаємодії з іншими організаціями зовнішнього середовища. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять системний аналіз проблем забезпечення конкурентоспроможності туристичної галузі у сфері пасажирських залізничних перевезень, теоретичні положення економічної науки в галузі ефективності залізничного туризму й управління туристичними потоками.
Автором запропоновано організаційна модель побудови залізничної туристичної компанії, яка дозволить зробити її максимально незалежною від інших операторів туристичного ринку та підвищити ефективність її діяльності. В результаті виконання поставлених завдань мають бути досягнуті наступні результати: залучення додаткових коштів на розвиток залізничного транспорту та індустрії туризму, оновлення рухомого складу та інфраструктури залізниць та туристичних об'єктів, підвищення рівня сервісу, створення нових робочих місць, підвищення іміджу України на світовій арені.

L. Martseniuk

ORGANIZATIONAL MANAGEMENT MODELS IN TOURISM BUSINESS

Summary

In any country transport plays a leading role in the state economy. Ukraine is no exception. But due to objective and subjective reasons for the failed management and control in railway transport railway industry was on the verge of bankruptcy. Neither the state budget nor railway budget or local budgets do not have enough money to upgrade outdated infrastructure and rolling stock. Recent events such as corporatisation of railway in 2015 was the impetus for significant changes in a positive way to the development of rail transport plane. To increase the competitiveness of rail transport is possible by providing a high level of service and other factors. According to the author, one of the areas of effective fundraising domestic and foreign tourists may be the development of railway tourism, examples of successful operation of which is in many European countries.
The purpose of the article is to compare the options of building management models in tourism business and creating new organizational model building rail travel company, which is based on different principles of relevance to a monopoly or a competitive sector Public Company "Ukrainian Railways", complete set of executive functions and interaction with other organizations outside environment. Theoretical and methodological basis of the study are systematic analysis of problems of competitiveness of the tourism industry in passenger rail transportation, theoretical principles of economics in the efficiency of railway tourism management and tourism flows.
The author proposed organizational model company, which will make it as independent of other operators in the tourism market and improve the efficiency of its operations. As a result of the objectives to be achieved the following results: attracting additional funds for the development of rail transport and the tourism industry, rolling stock and railway infrastructure and tourist facilities, improve services, create jobs, improve the image of Ukraine in the world.

№ 3 2016, стор. 23 - 27

Кількість переглядів: 689

Відомості про авторів

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

L. Martseniuk

Ph.D., Dep. «Economics and Management», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, с. Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Марценюк Л. В. Організаційні моделі управління туристичним бізнесом . Економіка та держава. 2016. № 3. С. 23–27.

Martseniuk, L. (2016), “Organizational management models in tourism business”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 23–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.