EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ В УКРАЇНІ
М. С. Хомяк

Назад

УДК: 330.111.4

М. С. Хомяк

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ В УКРАЇНІ

Анотація

Незважаючи на постійне зростання ВВП навіть у кризовий період, спостерігаються значні структурні диспропорції у розвитку різних регіонів України, що найчіткіше проявляється у відмінностях соціально-економічного розвитку, а також валового регіонального продукту по країні. Такі розбіжності мають негативний характер в умовах економічних перетворень, а особливо у період обрання шляху децентралізації. В сучасних умовах формування валового регіонального продукту є важливою передумовою забезпечення економічної стабільності, тому аналіз його структури та підтримка малорозвинених регіонів є стратегічно важливим завданням. З огляду на нестабільність в державі, анексію Криму, військові дії на Донбасі, а також проблему децентралізації, що гостро постала в сучасних умовах, необхідним є відновлення структурних зв'язків в регіонах, реалізація стимулюючої фінансової політики держави, а також забезпечення стимулювання та вирівнювання економік регіонів для зменшення диспропорцій у фінансуванні, оскільки в умовах децентралізації зі збереженням сучасних тенденцій відбудеться різке скорочення обсягів валового регіонального продукту в малорозвинених регіонах, що призведе до їх прискореного занепаду та матиме негативний вплив на економіку країни в цілому, особливо в умовах реформування економіки в європейському напрямі.

M. Khomjak

SPECIFICITY OF FORMING GROSS REGIONAL PRODUCT IN UKRAINE

Summary

Despite steady GDP growth even during the crisis, there are significant structural imbalances in various regions of Ukraine, most clearly manifested in the differences of socio-economic development, and the gross regional product in the country. Such differences may be negative in terms of economic changes, especially during the changes towards decentralization. In modern conditions, forming gross regional product is an important precondition for economic stability, so the analysis of its structure and support of underdeveloped regions is strategically important. Because of the instability in the country, the annexation of the Crimea, the Donbass hostilities, and the issue of decentralization, which arose in the present conditions, it is necessary to restore structural relationships in the region, to implement stimulating financial policies, to provide incentives for alignment of regional economies to reduce disparities in funding. Under decentralization preserving current trends, we will have sharp decline in gross regional product in underdeveloped areas having a negative impact on the economy as a whole, particularly in restructuring the economy towards Europe.

№ 3 2016, стор. 19 - 22

Кількість переглядів: 530

Відомості про авторів

М. С. Хомяк

к. е. н., докторант, Національний університет Державної податкової служби України, м. Ірпінь

M. Khomjak

Ph.D. of economy, PhD student, National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin

Як цитувати статтю

Хомяк М. С. Специфіка формування валового регіонального продукту в Україні. Економіка та держава. 2016. № 3. С. 19–22.

Khomjak, M. (2016), “Specificity of forming gross regional product in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 19–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.