EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ УПРАВЛІННЯ ПРОСТОРОВИМ РОЗВИТКОМ ВЕЛИКОГО МІСТА
А. В. Пандас

Назад

УДК: 332.1:339.138

А. В. Пандас

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ УПРАВЛІННЯ ПРОСТОРОВИМ РОЗВИТКОМ ВЕЛИКОГО МІСТА

Анотація

Просторова організація міста, що склалася історично і була актуальною раніше, при нинішніх, швидко змінних міських процесах, є застарілою, з кожним роком перетворюючись на негативну спадщину минулих років. Зростання чисельності населення, стрімка урбанізація, нові тенденції та стандарти життя, непослідовність в управлінні просторовим розвитком великого міста породжує безліч проблемних процесів та вимагають інших підходів до управління. У силу цього управління міським просторовим розвитком у сучасних реаліях істотно змінило свої вектори. Та потребує розробки нових методик, підходів, рекомендацій, спрямованих на вдосконалення управління просторовим розвитком міста заснованих на економічній ефективності в довгостроковій перспективі. Даний механізм сприятиме підвищенню стійкості розвитку великого міста за рахунок забезпечення його структурної цілісності, просторової збалансованості, середовищного різноманіття та надійності функціонування економічних та інфраструктурних процесів.

A. Pandas

STRATEGIC MANAGEMENT OF SPATIAL DEVELOPMENT IMPERATIVES OF THE BIG CITY

Summary

The spatial organization of the city that has developed historically and continue to be relevant at present, rapidly changing urban processes are obsolete every year turning into a negative legacy of past years. Population growth, rapid urbanization, new trends and standards of living, inconsistency in the management of spatial development of the big city raises many problematic processes and require different management approaches. Therefore, management of urban spatial development in today's realities has significantly changed its vectors. And require the development of new methods, approaches, recommendations aimed at improving the management of spatial development of the city based on the economic performance in the long term. This mechanism will increase the sustainability of the big city by ensuring its structural integrity, spatial balance, environmental diversity and reliability of infrastructure and economic processes.

№ 3 2016, стор. 16 - 18

Кількість переглядів: 500

Відомості про авторів

А. В. Пандас

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

A. Pandas

k. e. n., assistant professor of business economics, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odesa

Як цитувати статтю

Пандас А. В. Стратегічні імперативи управління просторовим розвитком великого міста. Економіка та держава. 2016. № 3. С. 16–18.

Pandas, A. (2016), “Strategic management of spatial development imperatives of the big city”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 16–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.