EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ
Д. І. Савушкін

Назад

УДК: 330.46:338.46

Д. І. Савушкін

ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ

Анотація

У сучасній світовій економіці курортні рекреації — одна з самих високоприбуткових сфер господарства. Україна володіє потужним курортно-рекреаційним потенціалом, ефективне освоєння якого може принести реальну економічну вигоду. Для цього необхідним є формування системної концепції розвитку таких систем, невід'ємною частиною якої виступають економічні трансформації. Мета статті полягає в розробці підходу до моделювання трансформацій стратегій розвитку курортно-рекреаційних систем, в яких трансформація виступає як їх внутрішня і необхідна частина.
У результаті дослідження було обгрунтовано поняття трансформації стратегії розвитку як певного періоду циклічної динаміки та отримано сценарії виникнення катастрофи, розвитку та впровадження інновацій. Запропонований підхід передбачає можливість розглядати розвиток економіки курортно-рекреаційних систем як процес трансформаційної зміни стратегій. На цій основі побудовано модель на основі теорії катастроф, яка дозволяє здійснювати сценарний опис трансформації стратегій курортно-рекреаційних систем.

D. Savushkin

TRANSFORMATION OF STRATEGY DEVELOPMENT OF NATIONAL RESORT-RECREATION SPHERES

Summary

In modern world economy resort recreations — one of the most high-profitable spheres of managing. Ukraine owns the powerful resort and recreational potential, which effective development can bring a real economic benefit. For this purpose, necessary is forming of system concept for the development of such systems, which are integral part of the economic transformations. The purpose of article consists in development of approach to modeling of transformations strategy development of resort- recreation systems in which transformation acts as their internal and necessary part.
As a result of research, the concept of transformation strategy development was grounded, as a certain period of cyclic dynamics, and the scenarios of origin of catastrophe, development and introduction of innovations is got. The offered approach assumes opportunity to consider development of economy of resort-recreation systems as process of transformation change of strategies. On this basis the model based on theory of catastrophes, which allows carrying out the scenario description of transformation strategies of resort- recreation systems is constructed.

№ 2 2016, стор. 91 - 95

Кількість переглядів: 746

Відомості про авторів

Д. І. Савушкін

аспірант, Університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

D. Savushkin

postgraduate student, University of management and business, Berdyansk

Як цитувати статтю

Савушкін Д. І. Трансформація стратегії розвитку національної курортно-рекреаційної сфери. Економіка та держава. 2016. № 2. С. 91–95.

Savushkin, D. (2016), “Transformation of strategy development of national resort-recreation spheres”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 91–95.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.