EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ У ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ: ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ
В. І. Скіцько, Т. Б. Третяк, Д. В. Бондарчук

Назад

УДК: 519.8: 004.021

В. І. Скіцько, Т. Б. Третяк, Д. В. Бондарчук

ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ У ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ: ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

Стаття присвячена проблемі практичного застосування інструментарію генетичного алгоритму як засобу оптимізації. Здійснено дослідження наукових робіт вітчизняних та зарубіжних дослідників та окреслено задачі, зокрема економічні, які можна ефективно розв'язувати за допомогою даного інструментарію. Проведено аналіз сучасних програмних засобів, що містять інструментарій генетичного алгоритму, та запропонована відповідна класифікація. Здійснено порівняльний аналіз досліджуваних програмних засобів та побудовано відповідну таблицю наявності тих чи інших характеристик в них. Окреслені проблеми, які існують у популяризації застосування інструментарію генетичних алгоритмів для широкого кола споживачів. Наведено концептуальні вимоги до програмного засобу реалізації генетичного алгоритму, який має бути доступним та зрозумілим для користувачів з різним рівнем підготовки та слугувати ефективним інструментом вирішення задач бізнесу.

V. Skitsko, T. Tretiak, D. Bondarchuk

USING GENETIC ALGORITHMS IN ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING: PROBLEMS, EXPERIENCE AND PROSPECTS

Summary

The article is devoted to application of instruments of genetic algorithm as means of optimization. We performed a study of scientific works of domestic and foreign researchers and outlined problems, including the economic, that can be efficiently solved applying this tool. We performed the analysis of modern software containing genetic algorithm toolbox and offered the relevant classification. We conducted a the comparative analysis of the studied software and built a corresponding table of availability of certain features in it. We outlined the problems that exist in promoting the use of tools of genetic algorithms for a wide range of customers. We also outlined the conceptual requirements to the software of implementation of a genetic algorithm that should be accessible and understandable for users with different backgrounds and serve as an effective tool for solving business tasks.

№ 2 2016, стор. 78 - 81

Кількість переглядів: 887

Відомості про авторів

В. І. Скіцько

к. е. н., доцент, докторант, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

V. Skitsko

Candidate of Sciences (Economics), Docent, Postdoctoral Fellow, Associate Professor of Economic and Mathematical Modeling Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev


Т. Б. Третяк

магістрант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

T. Tretiak

graduate, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv


Д. В. Бондарчук

молодший веб-розробник, IT Doors, м. Київ

D. Bondarchuk

Junior Web Developer, IT Doors, Kyiv

Як цитувати статтю

Скіцько В. І., Третяк Т. Б., Бондарчук Д. В. Використання генетичних алгоритмів у економіко-математичному моделюванні: проблеми, досвід та перспективи. Економіка та держава. 2016. № 2. С. 78–81.

Skitsko, V., Tretiak, T. and Bondarchuk, D. (2016), “Using genetic algorithms in economic and mathematical modeling: problems, experience and prospects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 78–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.