EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ВІД СКЛАДОВИХ КАПІТАЛУ
І. М. Назаренко

Назад

УДК: 631.16:519.866

І. М. Назаренко

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ВІД СКЛАДОВИХ КАПІТАЛУ

Анотація

Ключовими проблемами розвитку підприємств аграрного сектору є самостійний пошук фінансових ресурсів для фінансування виробничо-господарської діяльності, підвищення конкурентоспроможності та впровадження ефективних інструментів управління, які б забезпечили швидку адаптацію суб'єкта господарювання до емерджентних умов функціонування.
У статті досліджено теоретичні положення та практичне використання економіко-математичних методів моделювання фінансового стану підприємств аграрного сектору економіки України з урахуванням ключових складових капіталу. Обгрунтовано необхідність застосування дієвих інструментів фінансового аналізу для поглибленого дослідження. За допомогою дискримінантних економіко-математичних моделей доведено, що фінансовий стан підприємств аграрного сектору в значній мірі залежить від структурної побудови капіталу, а саме: власних джерел фінансування. Проведено з практичної точки зору порівняльний аналіз зарубіжних економіко-математичних моделей.

I. Nazarenko

ECONOMICAL AND MATHEMATICAL MODELING OF FINANCIAL CONDITION OF ENTERPRISES THE KEY OF CAPITAL

Summary

The key problems of development of enterprises in agrarian sector are an independent search of financial resources for financing of production and economic activity, increase of competitiveness and introduction of effective instruments of management, which would provide fast adaptation of the business entity to to emergenty conditions of functioning.
The article studies theoretical principles and practical use of economic-mathematical methods of modeling of the financial condition of the enterprises of agrarian sector of economy of Ukraine taking into account the key components of capital. The necessity of effective use of financial analysis tools for in-depth study. Using discriminantly economic-mathematical models proved that the financial status of agricultural enterprises largely depends on the structural composition of capital, namely private funding sources. Conducted from a practical point of view comparative analysis of international economic and mathematical models.

№ 2 2016, стор. 65 - 68

Кількість переглядів: 1133

Відомості про авторів

І. М. Назаренко

к. е. н., доцент кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет

I. Nazarenko

candidate of sciences, associate professor of economic control and audit Sumy National Agrarian University

Як цитувати статтю

Назаренко І. М. Економіко-математичне моделювання залежності фінансового стану підприємств від складових капіталу . Економіка та держава. 2016. № 2. С. 65–68.

Nazarenko, I. (2016), “Economical and mathematical modeling of financial condition of enterprises the key of capital”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 65–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.