EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАХОВИЙ РИНОК У КАТЕГОРІЯХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТЕОРІЙ
О. В. Слободянюк

Назад

УДК: 336.76+368

О. В. Слободянюк

СТРАХОВИЙ РИНОК У КАТЕГОРІЯХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТЕОРІЙ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти функціонування страхового ринку. Метою статті є адаптація основних інституціональних теорій до трактування сутності страхового ринку України і визначення перспектив його розвитку. Страховий ринок визначено як економічні відносини з приводу купівлі-продажу страхових послуг високої якості в рамках інституційно оформлених прав акціонерної і пайової власності, які грунтуються на економії трансакційних витрат, а також система інститутів, які забезпечують обмін між страховиками і страхувальниками за участю інфраструктурних учасників на основі специфічних контрактів (страхових полісів), формування необхідного рівня страхової культури і довіри, гармонійного поєднання державного регулювання і саморегулювання. Метою розвитку страхового ринку є адаптація формальних інститутів до умов вступу в ЄС, подолання неформальних інститутів, створення сприятливого інституційного середовища, попередження опортуністичної поведінки, покращення конкурентної політики, зменшення негативного впливу екстерналій, збільшення транспарентності тощо.

O. Slobodyanyuk

THE INSURANCE MARKET IN CATEGORIES OF INSTITUTIONAL THEORIES

Summary

The subject of the study is theoretical, methodological foundations and practical aspects of the insurance market. The article is an adaptation of major institutional theories to the interpretation of the essence of the insurance market of Ukraine and the prospects for its development are determined. The insurance market is defined as economic relations on the sale of insurance services of high quality within institutionally designed human equity and equity ownership, based on the economy of transaction costs and the system of institutions that provide exchange between insurers and policyholders involving infrastructure participants based on specific contracts (insurance policies), the formation of the required level of insurance culture of trust and harmonious combination of government regulation and self-regulation. The purpose of the insurance market is to adapt formal institutions to the conditions of EU membership, overcoming informal institutions, creating a favorable institutional environment, prevention of opportunistic behavior, improving the competitive politic, reduce the negative impact of externalities, increasing transparency and more.

№ 2 2016, стор. 61 - 64

Кількість переглядів: 771

Відомості про авторів

О. В. Слободянюк

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Одеса

O. Slobodyanyuk

Candidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Head of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Odessa Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics, Odessa

Як цитувати статтю

Слободянюк О. В. Страховий ринок у категоріях інституціональних теорій. Економіка та держава. 2016. № 2. С. 61–64.

Slobodyanyuk, O. (2016), “The insurance market in categories of institutional theories”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 61–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.