EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ НАУКОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ
Н. Л. Новікова

Назад

УДК: 330.1

Н. Л. Новікова

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ НАУКОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

Анотація

У статті досліджуються питання ідентифікації економічних інтересів як інституційного утворення, визначено, що, економічні інтереси формуються, взаємодіють і реалізуються у певній інституційній системі, досліджено сутнісно-функціональні ознаки інституцій та їх співвідношення з категорією "економічний інтерес". Доведено, що економічні інтереси завжди в центрі уваги інституційних конструкцій економічних систем, що дозволило ідентифікувати економічні інтереси як інституцію — систему правил, в межах яких формуються мотивації діяльності учасників ринкового обміну. Наукова ідентифікація економічних інтересів може бути здійснена за критеріями означення функціональності базисних і похідних інститутів, таким чином виділено базисні та похідні економічні інтереси. Логіка інституціоналізму в тому, що інституції змінюються, а це означає прийнятність підходу до наукової ідентифікації економічних інтересів як системи правил і норм, усвідомлено змінюваних під впливом потреб суб'єктів ринку та його законів, а також регулятивних норм. Економічні інтереси об'єктивно слід пов'язувати з економічними інститутами: сукупністю формальних і неформальних норм та правил, які регулюють поведінку людей в економічній сфері діяльності.

N. Novikova

THE INSTITUTIONAL CONCEPT SCIENTIFIC IDENTIFYING OF ECONOMIC INTERESTS

Summary

The article examines the issue of identification of economic interests as institutional establishment, determined that that economic interests are formed, implemented and interact in a specific institutional system, essentially investigated and functional characteristics of institutions and their relationship with the category of "economic interest". Proved that economic interests are always the focus of institutional structures economies, which allowed the identification of economic interests as an institution — a system of rules within which formed the motivation of participants in market exchange. The scientific identification of economic interests can be made on the criteria of the definition of basic functionality and derivative institutions thus selected base and derived economic interests. The logic of institutionalism is that institutions are changing, meaning the admissibility of scientific approach to identifying economic interests as a system of rules and regulations consciously influenced by changing needs of the market and its laws and regulations. Economic interests should be linked to objective economic institutions — formal and informal set of rules and regulations that govern the behavior of people in the economic field.

№ 2 2016, стор. 51 - 53

Кількість переглядів: 959

Відомості про авторів

Н. Л. Новікова

к. е. н., доцент, здобувач, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, м. Київ

N. Novikova

PhD, Associate Professor, Researcher of the National Scientific Centre "Institute of Agricultural Economics" National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Новікова Н. Л. Інституціональна концепція наукової ідентифікації економічних інтересів. Економіка та держава. 2016. № 2. С. 51–53.

Novikova, N. (2016), “The institutional concept scientific identifying of economic interests”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 51–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.