EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЯКІСТЬ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ — ЗАПОРУКА ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ
Н. П. Чорна

Назад

УДК: 338.439

Н. П. Чорна

ЯКІСТЬ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ — ЗАПОРУКА ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні взаємозв'язку між якістю продуктів харчування та здоров'ям населення, окресленні пріоритетних напрямів діяльності держави щодо покращення якості продуктів харчування в контексті збереження та відновлення генофонду нації як стратегічного ресурсу України.
Методика дослідження. В процесі написання наукової статті використовувались загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень: аналіз та синтез, абстрактно-логічний, системного аналізу, узагальнення, статистичний, порівняння.
Результати. Обгрунтовано об'єктивну необхідність державної підтримки виробництва екологічно безпечних продуктів харчування в єдиному циклі (виробництво сільськогосподарської продукції — заготівля — зберігання — перероблення продукції — споживач). Для вирішення проблем якісного харчування населення України потрібна співпраця урядових та неурядових інституцій, громадських організацій і всього суспільства.
Наукова новизна результатів дослідження. Доведено тісний взаємозв'язок між якістю продуктів харчування та здоров'ям населення; узагальнено принципи раціонального харчування населення; визначено вплив антропогенного навантаження людини на екологічність продовольчої сировини; обгрунтовано орієнтири державного впливу на якість харчування в Україні в контексті забезпечення продовольчої безпеки.
Практична значущість результатів дослідження полягає у наступному: стимулювання виробників продуктів оздоровчого харчування; розвиток раціонального природокористування; дієвий моніторинг грунтів як одного з найважливіших чинників виробництва екологічно безпечних продуктів харчування; запровадження системи екологічної освіти та пропагування здорового способу життя.

N. Chorna

FOOD QUALITY — A KEY TO A HEALTHY NATION

Summary

Purpose. The article is aimed at studying the correlation between food quality and public health. The research also outlines the main priorities of the state's activity for improving food quality as part of conservation and restoration of the nation's genetic pool being a strategic resource of Ukraine.
Methodology. Analysis and synthesis, abstract and logical reasoning, systematic analysis, generalization, statistical and comparison approaches are among general and special scientific methods used in the article.
Finding. The article justifies the objective necessity of the state support of producing ecologically safe foodstuff in the manufacturing cycle that is broken down into the following stages: production of agricultural products, procurement of agricultural commodities, storage, processing, and consumption. Solving the problems of nutrition quality in Ukraine requires cooperation between governmental and non-governmental institutions, non-profit organisations and the society.
Scientific value of the research. The study proves a strong correlation between food quality and public health; summarizes the principles of a healthy diet; defines the influence of anthropogenic impact on the environmental friendliness of food stock; justifies the role of the state in ensuring standards of food quality and providing food safety in Ukraine.
Practical value of the research. The practical significance of the article lies in stimulating healthy food production, developing sustainable use of natural resources, efficient monitoring of soils as an important factor of safe food production, encouraging a healthy lifestyle and environmental education.

№ 2 2016, стор. 23 - 28

Кількість переглядів: 1118

Відомості про авторів

Н. П. Чорна

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, Тернопільський національний економічний університет

N. Chorna

Doctor of Economics , Associate Professor of Economics, organization and planning in agriculture

Як цитувати статтю

Чорна Н. П. Якість продуктів харчування — запорука здоров'я нації. Економіка та держава. 2016. № 2. С. 23–28.

Chorna, N. (2016), “Food quality — a key to a healthy nation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 23–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.