EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ
М. А. Міненко

Назад

УДК: 658.012.4

М. А. Міненко

ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

Реалізація Україною угоди з Європейським Союзом про зону вільної торгівлі спонукає до необхідності мобілізації додаткових ресурсів національними суб'єктами господарювання, що сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності в нових економічних реаліях. Таким ресурсом є репутація. У статті обгрунтовано необхідність забезпечення неперервного процесу формування репутації адміністративного менеджменту, як одного із основних резервів організації, починаючи з моменту проектування до супроводу діяльності. Визначено складові репутації адміністративного менеджменту, дано формування сутності понять "репутація адміністративного менеджменту суб'єкта господарювання" та "формування репутації адміністративного менеджменту суб'єкту господарювання", обгрунтовано критерії, яким має відповідати репутація адміністративного менеджменту. Запропоновано алгоритм удосконалення процесу формування репутації адміністративного менеджменту за умови, якщо цьому питанню не приділялося достатньо уваги з першого етапу проектування організації.

M. Minenko

FORMATION OF GOODWILL OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF ENTITY

Summary

Implementation of the Agreement by Ukraine with the European Union on a free trade zone leads to the need to mobilize additional resources by national entities that enhance their competitiveness in new economic realities. Such resource is reputation. The need to ensure a continuous process of formation of administrative management reputation as one of the key provisions of the organization, beginning with the design to maintenance activities in the article has been substantiated. The composition of administrative management reputation is defined, the essence of the concepts of "reputation of administrative management of entity" and "formation of reputation of administrative management of entity", the criteria of reputation of administrative management have been substantiated. The algorithm of improving the process of reputational forming of administrative management provided that this issue has not been given enough attention from the first stage of the design organization.

№ 2 2016, стор. 17 - 22

Кількість переглядів: 825

Відомості про авторів

М. А. Міненко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

M. Minenko

Doctor of Economics, professor, prof. of Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Міненко М. А. Формування репутації адміністративного менеджменту суб'єкту господарювання. Економіка та держава. 2016. № 2. С. 17–22.

Minenko, M. (2016), “Formation of goodwill of administrative management of entity”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 17–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.