EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ТА СТРУКТУРА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ
Т. Д. Косова, І. О. Стеблянко

Назад

УДК: 336.7+338.2

Т. Д. Косова, І. О. Стеблянко

ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ТА СТРУКТУРА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти руху товарів та капіталів у зовнішньому секторі України. У процесі підготовки статті використано сучасні методи проведення наукових досліджень: системний підхід, аналіз динаміки і структури. Метою статті є визначення причинно-наслідкових зв'язків між станом і структурою платіжного балансу та заходами валютної політики. Доведено, що знецінення курсу національної грошової одиниці було обумовлено подвійним дефіцитом платіжного балансу України та його структурою, пов'язаною з великою питомою вагою екзогенних статей. Негативно слід оцінити тенденції, пов'язані зі стрімким скороченням обсягів експорту за всіма основними групами товарів. Позитивними рисами валютної політики протягом аналізованого періоду є: зменшення залежності країни від імпорту, передусім енергетичного, що виявляється у перевищенні темпів скорочення обсягів імпорту над експортом, зменшення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу, забезпечення профіциту платіжного балансу. Зменшення частки екзогенних статей у структурі платіжного балансу України створює передумови для стабілізації курсу гривні.

T. Kosova, I. Steblianko

CURRENCY POLICY AND THE PAYMENT BALANCE STRUCTURE OF UKRAINE: THE INTERRELATION DIALECTIC

Summary

The subject of the study is theoretical, methodological foundations and practical aspects of the movement of goods and capital in the external sector of Ukraine. In preparing the article used modern methods of scientific research, systems approach, analysis of the dynamics and structure. The article is to determine causal relationships between the state and structure of the balance of payments and monetary policy measures. Proved that the depreciation of the national currency was due to double balance of payments deficit of Ukraine and its structure related to the large proportion of exogenous articles. Negatively should assess trends related to the rapid decline in exports in all major commodity groups. The positive features of monetary policy during the period are: reducing dependence on imports, especially energy, manifested in excess of the rate of decline of imports over exports, reducing the deficit of the current account balance of payments surplus provision. Reducing the share of exogenous items in the structure of the balance of payments Ukraine creates the preconditions to stabilize the hryvnia.

№ 2 2016, стор. 9 - 12

Кількість переглядів: 974

Відомості про авторів

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та моделювання економічних систем, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

T. Kosova

Doctor of Econ. Sci., Professor, Professor of the Department of Finance and Economic Systems Modeling, Classic Private University, Zaporizhzhya


І. О. Стеблянко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

I. Steblianko

Candidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Associate Professor of the Department of Economics and Management of National Economy, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Косова Т. Д., Стеблянко І. О. Валютна політика та структура платіжного балансу України: діалектика взаємозв'язку. Економіка та держава. 2016. № 2. С. 9–12.

Kosova, T. and Steblianko, I. (2016), “Currency policy and the payment balance structure of Ukraine: the interrelation dialectic”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 9–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.