EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СПЕЦИФІКА ОЦІНКИ ТА КОНТРОЛЮ ПІДГОТОВКИ МИСТЕЦЬКИХ КАДРІВ XXI СТОЛІТТЯ
Ю. В. Лелюк

Назад

УДК: 378

Ю. В. Лелюк

СПЕЦИФІКА ОЦІНКИ ТА КОНТРОЛЮ ПІДГОТОВКИ МИСТЕЦЬКИХ КАДРІВ XXI СТОЛІТТЯ

Анотація

У процесі дослідження виявлено недоліки в системі оцінки та контролю підготовки кадрів у вищих навчальних закладах культури і мистецтв. Визначено підходи до якісного оновлення української системи вищої культурно-мистецької освіти.
Запропоновано авторську розробку методів оцінки студентів у вигляді рейтингової системи оцінювання знань, умінь і навичок, яка сприятиме формуванню у студентів комунікативної компетенції та підвищить ефективність всього навчального процесу. На основі запропонованої системи графічно представлено динаміку успішності студента.
Особливу увагу приділено контролю навчальної успішності роботи студентів. Наголошено на необхідності впровадження в дію "Електронного журналу", за допомогою якого буде здійснена візуалізація результатів навчальної діяльності студента у вигляді статистичних таблиць, графіків та діаграм.
Доведено, що у результаті модернізації системи вищої культурно-мистецької освіти оцінювання та контроль стануть об'єктивними і справедливими, збільшиться зворотній зв'язок між студентами і викладачами, підвищиться рівень мотивації.

The study has found weaknesses in system of evaluation and monitoring of staff training in higher education institutions of culture and arts. The approaches to qualitative renewal of higher Ukrainian system of cultural and artistic education.
The study reveals the author's elaboration of methods for assessing students' knowledge and skills on a rating system basis, that will contribute to students' communicative competence and increase the efficiency of the whole education process. The proposed system graphically presents the dynamics of students' success.
Particular attention is paid to monitoring students' studying progress. The research notes the necessity of the "Electronic Journal" introduction, with the help of which the visualization of student learning results will be made in the form of statistical tables, charts and graphs.
The study proves that the result of modernization of higher cultural and artistic education assessment and control will be objective and fair, the feedback between students and faculty will increase, the motivation level of extend.

Yu. Lelіuk

SPECIFIC ASSESSMENTS AND TRAINING OF CONTROL STAFF ARTISTIC XXI CENTURY

№ 1 2016, стор. 123 - 126

Кількість переглядів: 747

Відомості про авторів

Ю. В. Лелюк

аспірант, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Yu. Lelіuk

postgraduate, National Academy of Supervisory Frame of Culture and Arts

Як цитувати статтю

Лелюк Ю. В. Специфіка оцінки та контролю підготовки мистецьких кадрів xxi століття. Економіка та держава. 2016. № 1. С. 123–126.

Lelіuk, Yu. (2016), “Specific assessments and training of control staff artistic xxi century”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 123–126.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.