EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ БУРЯКОЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
М. С. Данилишин

Назад

УДК: 664.1 (477)

М. С. Данилишин

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ БУРЯКОЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті представлено результати аналізу ефективності виробництва цукрових буряків та цукру в Україні. Визначено, що основними проблемами покращення ефективності бурякоцукрового виробництва в Україні є відсутність чіткого регулювання ринку цукру, висока собівартість цукру та цукрових буряків, скорочення матеріально-технічного забезпечення бурякосіючих господарств і цукрових заводів.
Економічна система взаємовідносин між виробниками сировини і виробниками цукру практично припинили діяльність. Більше половини існуючих цукрових заводів України працюють не на повну потужність. Вже більше 10 років в Україні зберігається тенденція незбалансованості виробництва власного бурякового цукру, що призводить до значних коливань цін на цукор та сильно дестабілізує ситуацію на внутрішньому ринку. Обгрунтовано напрями диверсифікації виробництва, що сприятиме підвищенню ефективності бурякоцукрової галузі.
Ситуація, що склалась у бурякоцукровій галузі України потребує негайних спільних дій за участю всіх гравців ринку цукру для вироблення чіткої стратегії щодо функціонування галузі, а саме: вирішення проблем надлишкових потужностей, оптимізації посівних площ та виробництва цукрових буряків і цукру; реконструкції цукрових заводів.

M. Danylyshyn

EFFICIENCY OF ACTIVITY OF SUGAR-BEET INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

In the article are presented the results of analysis of efficiency of production of sugar beets and sugar in Ukraine. Certainly, that basic problems of improvement of efficiency of sugar-beet production in Ukraine are absence of the clear adjusting of market of sugar, high prime price of sugar and sugar beets, reduction of logistical support of sugar-factory. Economic system of mutual relations between the producers of raw material and producers of sugar practically stopped its activity. More than halves of existent sugar-factory of Ukraine work for not full capacity. In Ukraine the tendency of unbalanced of production of own beet sugar which results in considerable price-waves on sugar and strongly destabilizes a situation at the internal market has been kept already for more than 10 years. Grounded directions of diversification of production which will be instrumental in the increase of efficiency of sugar-beet industry. Situation which was happened in sugar-beet industry of Ukraine needs immediate general actions with participation of all players of sugar -market , making clear strategy for functioning the industry, namely: decision of problems of surplus powers, optimization of sowing areas and production of sugar beets and sugar; reconstructions of sugar-factories.

№ 1 2016, стор. 108 - 111

Кількість переглядів: 770

Відомості про авторів

М. С. Данилишин

аспірант, Національний Науковий Центр "Інститут аграрної економіки" НАЦУ "Укрцукор"

M. Danylyshyn

postgraduate, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economy"

Як цитувати статтю

Данилишин М. С. Ефективність діяльності бурякоцукрової галузі України. Економіка та держава. 2016. № 1. С. 108–111.

Danylyshyn, M. (2016), “Efficiency of activity of sugar-beet industry of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 108–111.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.