EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Р. В. Шамрін

Назад

УДК: 004.94:33

Р. В. Шамрін

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

Дослідження соціально-економічного розвитку регіонів тісно пов'язане з побудовою моделей реально існуючих систем, аналізом їх поточної і прогнозуванням подальшої поведінки. Одним з найбільш затребуваних сьогодні є метод імітаційного моделювання. Він поєднує в собі особливості експериментального підходу і специфічні умови використання обчислювальної техніки. Комп'ютерне моделювання дозволяє зробити процес більш наочним і зрозумілим для пересічного дослідника.
У статті розглядаються підходи системної динаміки, дискретного і агентського моделювання. Представлені переваги методу імітаційного моделювання та етапи побудови моделей на його основі. Наведено короткий огляд та аналіз систем імітаційного моделювання ARIS, Arena, Anylogic, iThink. Результати аналізу узагальнені в підсумковій таблиці. Представлені можливі напрями вдосконалення систем імітаційного моделювання. Відзначається неможливість дослідження економічних систем без побудови моделей процесів, що протікають у них. Розвиток інформаційних технологій виводить процеси вивчення систем на новий рівень. Метод імітаційного моделювання є актуальним і затребуваним на сьогоднішній день, а отже, буде продовжуватися розвиток і вдосконалення систем імітаційного моделювання.

R. Shamrin

SIMULATION MODELING OF ECONOMIC SYSTEMS: SOFTWARE TOOLS AND AREAS OF IMPROVEMENT

Summary

A study of socio-economic development of regions is closely connected with the construction of models of real systems, analysis of their current and forecasting of their future behavior. Today one of the most popular is the method of simulation modeling. It combines the features of the experimental approach and specific conditions for the use of computer technology. Computer modeling makes the process more clear and understandable for the average researcher.
The article considers the approaches of system dynamics, discrete and agent-based modeling. The advantages of simulation modeling method and stages of constructing models based on it are presented. A brief review and analysis of simulation systems ARIS, Arena, Anylogic, iThink is presented. Results of the analysis are summarized in the final table. The possible areas of improvement of simulation modeling systems are presented. In conclusion, there is noticed inability of study of economic systems without building models of processes occurring in them. The development of information technology systems brings the processes of systems study to a new level. The method of simulation modeling is relevant and popular today, and therefore development and improvement of simulation modeling systems will be continued.

№ 1 2016, стор. 35 - 39

Кількість переглядів: 976

Відомості про авторів

Р. В. Шамрін

к. е. н., старший викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України, м. Кривий Ріг

R. Shamrin

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Economic Cybernetics, the Kryvyi Rih faculty of State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University" of the Ministry of education and science of Ukraine, Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Шамрін Р. В. Імітаційне моделювання економічних систем: програмні засоби та напрями їх вдосконалення. Економіка та держава. 2016. № 1. С. 35–39.

Shamrin, R. (2016), “Simulation modeling of economic systems: software tools and areas of improvement”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 35–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.