EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАОЩАДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОМОГОСПОДАРСТВ
В. Б. Тропіна

Назад

УДК: 336.63

В. Б. Тропіна

ЗАОЩАДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Анотація

Розглянуто роль національних заощаджень як визначальної форми інвестування у реальний капітал і тим фактором, який розширює можливості економічного зростання. Проаналізовано теоретичні підходи щодо з'ясування специфіки інституційних секторів економіки щодо схильності до заощаджень та їх використання в інвестиційних процесах, яка певним чином позначається на ролі економічних суб'єктів у підтримці економічного зростання. Встановлено, що у фінансовому секторі трансформація заощаджень населення в інвестиційний потенціал, а потім в інвестиції перетворюється на багатоетапний процес, у який залучається велика кількість учасників, де зростаючу роль відіграють домогосподарства (населення). Доведено, що заощадження цієї категорії інвесторів є потужним внутрішнім джерелом фінансування економіки країни. Виявлено основні причини низької інвестиційної активності домогосподарств за сучасних нестабільних умов економічного розвитку.

V. Tropina

SAVINGS OF POPULATION AS BASIS FOR FORMATION OF INVESTMENT POTENTIAL OF HOUSEHOLDS

Summary

It is considered role of national savings as primary form of investment into real capital and as factor that expands the possibilities of economic growth. Theoretical approaches are analysed aiming to find out peculiarities of institutional sectors of economy in context of their inclination to savings and their use in investment processes, which in a certain way affects the role of economic actors in maintaining economic growth. It is established that in the financial sector transformation of savings of population into investment potential, and then into investments, becomes a multi-step process, which involves a large number of participants, among which households (population) receive the increasing role. It is proven that savings of this category of investors is a powerful internal source for financing the country's economy. The main reasons of low investment activity of households contemporary unstable state of economic development.

№ 1 2016, стор. 18 - 21

Кількість переглядів: 897

Відомості про авторів

В. Б. Тропіна

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

V. Tropina

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

Як цитувати статтю

Тропіна В. Б. Заощадження населення як основа формування інвестиційного потенціалу домогосподарств. Економіка та держава. 2016. № 1. С. 18–21.

Tropina, V. (2016), “Savings of population as basis for formation of investment potential of households”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 18–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.