EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАКРОЕКОНОМІЧНІ СТИМУЛИ ЗБАЛАНСУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
А. В. Руснак

Назад

УДК: 331.5

А. В. Руснак

МАКРОЕКОНОМІЧНІ СТИМУЛИ ЗБАЛАНСУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

Анотація

У статті досліджено вплив макроекономічних чинників на розвиток ринку праці в умовах нестабільності та виявлено стимули державного впливу для досягнення збалансованості ринку праці. Встановлено та проаналізовано головні проблеми ринку праці такі, як: структурна нерівновага ринку праці; структурні диспропорції попиту та пропозиції на ринку праці; занижені стандарти оплати праці; слабкість державного регулювання; неефективні інститути трудового права та визначено важливі причини для невідкладного реформування таких напрямів: створення нових робочих місць в інноваційних і високотехнологічних секторах економіки; реформування професійної підготовки та освіти; реформування інституту оплати праці; удосконалення державного регулювання зайнятості; здійснено реформування стратегічного планування, прогнозування та моніторингу. Здійснено аналіз впливу макроекономічної нестабільності на ситуацію, яка склалася на ринку праці та необхідність зміни пріорітетів впровадження першочергових заходів державної політики задля досягнення збалансованого розвитку ринку праці.

A. Rusnak

MACROECONOMIC INCENTIVES OF LABOUR MARKET BALANCING

Summary

The article describes the impact of macroeconomic factors on the development of the labor market in terms of instability and state influence incentives to achieve balance in the labor market. Were analyzed the main problems of the labor market such as the structural imbalance of the labor market; structural imbalances of supply and demand in the labor market; too low standards of remuneration; the weakness of state regulation; ineffective institutions of labor law and identifies important reasons for urgent reform of areas: job creation in innovative and high-tech sectors; reform of professional training and education; reform of remuneration; improve state regulation of employment; made reform of strategic planning, forecasting and monitoring. Were analysed the results of the effects of macroeconomic instability on the situation prevailing in the labor market and the need to change the priorities of implementation of measures for public policy to achieve balanced development of the labor market.

№ 12 2015, стор. 116 - 120

Кількість переглядів: 212

Відомості про авторів

А. В. Руснак

аспірант кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

A. Rusnak

graduate student of the department of macroeconomics and public administration Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Руснак А. В. Макроекономічні стимули збалансування ринку праці. Економіка та держава. 2015. № 12. С. 116–120.

Rusnak, A. (2015), “Macroeconomic incentives of labour market balancing”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 116–120.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.