EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ У ПРОЦЕСІ БЮДЖЕТУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
Л. О. Вітренко

Назад

УДК: 336.53

Л. О. Вітренко

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ У ПРОЦЕСІ БЮДЖЕТУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Анотація

Проаналізовано структуру бюджетних видатків як складової бюджетного регулювання. Досліджено суть капітальних видатків та розглянуто процеси бюджетування вищих навчальних закладів з можливими шляхами покращення планування доходів та видатків. Обгрунтовано необхідність впровадження у вищі навчальні заклади нових принципів управління фінансовими ресурсами в умовах бюджетного дефіциту. Наведено економічну класифікацію видатків, розглянуто методи фінансування закладів освіти державної або комунальної форми власності, наведено основні етапи обгрунтування потреби у капітальних видатках та критерії їх ефективності, розглянуто інтегральну оцінку ефективності видатків бюджету ВНЗ, яка дає змогу достовірно визначити стан матеріально-технічної бази, профільне використання площ, ділову та фінансову активність ВНЗ; робити висновки про рівень ефективності використання державної власності ВНЗ загалом, за напрямами діяльності, за окремими видами майна; приймати відповідні управлінські рішення на рівні керівництва ВНЗ, їхніх структурних підрозділів.

L. Vitrenko

THEORETICAL ASPECTS OF CAPITAL EXPENDITURES IN THE BUDGETING OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE

Summary

The structure expenditure as part of fiscal adjustment. The essence of capital expenditures and the processes of budgeting higher education institutions with possible ways to improve revenue and expenditure planning. The necessity of introduction of new concepts of university financial management in the budget deficit. Present economic classification of expenditure considered methods of financing educational institutions of state or municipal ownership, are the main stages of the study need capital expenditures and criteria of efficiency, considered integral assessment of the effectiveness of budget expenditures university, which allows us to accurately determine the status of logistics, profile usage space, business and financial activity of the university; to draw conclusions about the level of efficiency of state owned universities in general, for activities, for certain types of property; make appropriate management decisions at the level of universities and their departments.

№ 12 2015, стор. 80 - 83

Кількість переглядів: 233

Відомості про авторів

Л. О. Вітренко

асистент кафедри менеджменту, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

L. Vitrenko

Assistant of Department of Management, National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin

Як цитувати статтю

Вітренко Л. О. Теоретичні аспекти капітальних видатків у процесі бюджетування вищих навчальних закладів України. Економіка та держава. 2015. № 12. С. 80–83.

Vitrenko, L. (2015), “Theoretical aspects of capital expenditures in the budgeting of higher educational institutions of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 80–83.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.