EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОВІРИ ВКЛАДНИКІВ БАНКУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
О. Л. Лаврик

Назад

УДК: [336.717.061(477):336.76](043.3)

О. Л. Лаврик

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОВІРИ ВКЛАДНИКІВ БАНКУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

Анотація

Удoскoнaлeння мexaнізмiв бaнкiвcькoго кpeдитyвання тa йoгo пoстiйний poзвитoк зaлишaється oдним iз ocнoвниx шляxiв виxoдy Укpaїни iз кpизoвого стaнy. Скopoчення ocтаннiм чacoм бaнкaми свoєї дiяльнoстi у сфepi кpeдитувaння, внaслiдoк свiтовoї eконoмічнoї кpизи тa внyтpiшньoї пoлiтичнoї кpизи, пoxитнyла eкoномікy нaшoї дepжaви тa помiтнo вплинyлa на пoкaзники кpeдитнoгo пopтфeля укpaїнськиx бaнкiв, динaмiка poзмipiв тa стpyктypи яких oстaннiми poкaми бaжaє кpaщого.
Метою наведеної статті є удосконалення методичного забезпечення банківського кредитування в Україні, яке обумовило розробку механізмів фінансового посередництва.
Вирішення поставлених задач здійснюється за допомогою методів оцінки та аналізу ризиків і ефективності фінансування, оцінки фінансово-економічних показників діяльності, моделі оптимальної структури кредитного портфеля, статистичних методів.
Результатом банківської кризи стала масова недовіра банків до клієнтів і навпаки, що стало наслідком активного розвитку форм приватного кредитування. Більшість банків заморозили власні кредитні програми або суттєво посилили вимоги до потенційних позичальників, це змусило останніх шукати інші, альтернативні джерела фінансування, що призвело до зростання кількості звернень до приватних інвесторів.

O. Lavryk

THE INCREASE OF TRUST LEVEL OF BANK DEPOSITORS DURING REALIZATION OF THE BANK CREDITING

Summary

The updating of bank crediting and its constant development remains one of the basic ways for Ukraine to overcome crisis. Recent reduction of bank crediting due to the world economic crisis and internal political crisis damaged the economy of our country and considerably affected the credit portfolio indexes of Ukrainian banks whose dynamics of value and structure leave much to be desired.
The objective of this article is to update methodical provision of bank crediting mechanisms in Ukraine, that stipulated the development of financial intermediation.
The tasks are solved by estimation and analysis methods of risks and financing efficiency, the estimation of financial and economic performance, the model of optimal credit portfolio structure, statistical methods.
The result of bank crisis became the mass mistrust to banks from their clients and vice versa, that became the consequence of active development of forms of the private crediting. Most of the banks put their own credit programs on ice or substantially strengthened requirements to the potential borrowers, it compelled the last ones to search other, alternative sources, that was resulted to the increase of amount of addresses to the private investors.

№ 12 2015, стор. 39 - 41

Кількість переглядів: 240

Відомості про авторів

О. Л. Лаврик

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразина, м. Харків

O. Lavryk

Candidate of Economic Sciences, Senior Teacher of Credit and Finance Department, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

Як цитувати статтю

Лаврик О. Л. Підвищення рівня довіри вкладників банку при здійсненні банківського кредитування. Економіка та держава. 2015. № 12. С. 39–41.

Lavryk, O. (2015), “The increase of trust level of bank depositors during realization of the bank crediting”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 39–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.