EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПЛАТФОРМИ ГРУП ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ТА ЇХ УЗГОДЖЕННЯ В ХОДІ РИНКОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Л. Я. Глубіш

Назад

УДК: 330.3+338.433(477)

Л. Я. Глубіш

ТЕОРЕТИЧНІ ПЛАТФОРМИ ГРУП ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ТА ЇХ УЗГОДЖЕННЯ В ХОДІ РИНКОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Анотація

У публікації розглядаються погляди на категорію інтерес крізь призму століть. Інтерес обгрунтовується з позицій об'єктивності та суб'єктивності, при цьому акцентується увага на його дуалістичній природі, оскільки інтерес є єдністю об'єктивного і суб'єктивного в діяльності. Зосереджуються зусилля на специфіці економічного тлумачення інтересу. Описується генезис інтересу як економічної категорії. Уточнюється сутність поняття "економічний інтерес", що продиктовано загостренням конкурентної боротьби, активізацією процесів глобалізації, та переходом економіки з однієї фази економічного циклу в іншу. Досліджуються економічні інтереси з позицій системного підходу, на основі чого пропонується система реалізації економічних інтересів у виробничій площині. Беручи до уваги базові ознаки групи та підсумовуючи однорідні інституйовані інтереси, пропонується алгоритм агрегування економічних інтересів у макроекономічні групи за 'принципом узгодження часткових потреб. Наводяться можливі типи взаємовідносин між ними в умовах ринку та причини, що їх зумовлюють. Акцентується увага на таких негативних соціально-економічних наслідках стихійності ринку як конфлікти між групами економічних інтересів, оскільки це слугує причиною виникнення криз, що призводить до фінансових втрат. З огляду на це, обгрунтовується доцільність та можливі шляхи налагодження узгодженої ринкової взаємодії груп економічних інтересів. Можливість досягнення консолідації суспільства, розглядається за умови об'єднання груп інтересів навколо певної великої ідеї — національної ідеї як головного інтересу (потреби), який становить платформу національної ідеології, оскільки відображає специфіку та економічні проблеми певного етапу функціонування економічної системи, а також визначає теоретичні засади національної свідомості, тому що є реальнoю основою особистих інтересів та суспільного інтересу загалом.

L. Glubish

THEORETICAL PLATFORMS OF ECONOMIC INTERESTS GROUPS AND CONCORDANCE THEM DURING MARKET'S INTERACTION

Summary

Opinions at interest as a category through the prism of centuries are reviewed. Interests substantiated from the standpoint of objectivity and subjectivity, attention focused on their dual nature, because interest is the unity of subjective and objective in the activity. Concentrate efforts on the specificity of economic interpretation of interest. Describe the genesis of interests as an economic category. Clarify the essence the concept of "economic interest", which is dictated by increasing of competition, intensification of globalization's processes and by the transition of the economy system from one phase of the economic cycle to another. Investigates the economic interests from positions of system approach, on this basis is proposed system implementation of economic interest in the production plane. Having regard to the basic features of group, summarizing the homogeneous institutional interests, is proposed aggregating algorithm economic interest into macroeconomic groups according to principles concordance partial needs. Present the possible types of relationships between them in the market conditions and the reasons that lead to this. Attention is accented on such negative socio-economic consequences of imperfect market as conflicts between groups of economic interest since they are serve the reason appearance of crises, which leads to financial losses. Therefore, explain the expedience and possible ways of establishing coordinated market interaction of groups of economic interest. The ability to achieve the consolidation of society, considered subject to groups interests unite around a great idea national idea, as a main interest (need), which is a platform of the national ideology, because it reflects the specificity and economic problems of a certain stage of functioning of economic system, also determines the theoretical bases of national consciousness, because is real basis of personal interests and the public interest generally.

№ 12 2015, стор. 17 - 23

Кількість переглядів: 278

Відомості про авторів

Л. Я. Глубіш

к. е. н., доцент, провідний фахівець відділу наукової атестації, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

L. Glubish

candidate of economic sciences, assistant professor, leading specialist of scientific certification, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Глубіш Л. Я. Теоретичні платформи груп економічних інтересів та їх узгодження в ході ринкової взаємодії. Економіка та держава. 2015. № 12. С. 17–23.

Glubish, L. (2015), “Theoretical platforms of economic interests groups and concordance them during market's interaction”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 17–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.