EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
І. В. Радзівіло, В. Л. Будуров

Назад

УДК: 336.64: 65.016.2

І. В. Радзівіло, В. Л. Будуров

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Анотація

Визначено роль фінансових інструментів у забезпеченні подолання кризи на підприємствах машинобудування. Досліджено внутрішні — ендогенні (фактори, що, як правило, залежать від організації діяльності самого підприємства) і зовнішні — екзогенні (фактори, на які підприємство не може впливати взагалі або має незначний вплив) причини настання кризи, розуміння яких забезпечує об'єктивну оцінку можливостей та шляхи подолання кризи галузі машинобудування. Визначено, що негайне запровадження антикризової програми з використанням фінансового інструментарію дозволить пришвидшити процес подолання кризи машинобудівних підприємств. Встановлено і систематизовано системні перешкоди діяльності та розвитку українським машинобудівникам та запропоновано вдосконалені фінансові інструменти забезпечення подолання кризи машинобудівної промисловості, вирішення яких допоможе уникнути, з однієї сторони, банкрутства та ліквідації, а з іншої сторони, забезпечити подальший розвиток.

I. Radzivilo, V. Budurov

FINANCIAL INSTRUMENTS OF CRISIS OVERCOMING AT THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISES: PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTION

Summary

The role of financial instruments as a mean of crisis overcoming in machine building has been defined. Internal causes (factors that, as a rule, depend on enterprise activity) and external causes of crisis (exogenous factors the enterprise can't affect generally or has slight impact over) have been analyzed, the understanding of which provides an objective assessment of possibilities and ways of crisis overcoming in machine building. It was determined, that the instantaneous implementation of anti-crisis program with the engagement of financial instrument will give a chance to speed up the process of crisis overcoming in machine building. The system impediments of activity and development to Ukrainian machine building have been determined and systematized and the improved financial instruments of machine building crisis overcoming have been suggested, the solving of which will assist to escape bankruptcy and elimination from one side and to provide the further development from another.

№ 11 2015, стор. 108 - 111

Кількість переглядів: 180

Відомості про авторів

І. В. Радзівіло

к. е. н, доцент кафедри фінансів і кредиту, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, м. Запоріжжя

I. Radzivilo

Ph.D. in Economics, chair of Finance and credit of Zaporizhzhya Institute of Economics and Informational Technologies, Zaporizhzhya


В. Л. Будуров

викладач-асистент кафедри теплоенергетики та технології машинобудування, Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

V. Budurov

Teaching assistant of Heat-power engineering and machine-building technology Department of Pervomaysk Polytechnic Institute of Admiral Makarov National University of Shipbuilding

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.