EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Ю. Д. Радіонов

Назад

УДК: 336.131

Ю. Д. Радіонов

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

У статті аналізуються сучасні виклики в сфері фінансової безпеки України. Розкриваються проблеми боргових зобов'язань України та їх вплив на розвиток економіки і соціальної сфери. Зазначено, що борг держави зумовлює утворення дефіциту бюджету, оскільки держава не завжди спроможна скоротити витрати відповідно до отриманих доходів.
Відмічено, що не конкурентоспроможність українських товарів обумовлює спад виробництва та зниження споживчого попиту. Ці фактори, впливають на інфляційні процеси всередині країни і підривають фінансову безпеку.
Важливим компонентом забезпечення фінансової стабільності і безпеки є активна участь держави в економічному житті країни, зокрема використання коштів державного бюджету у різноманітних інвестиційних програмах та проектах. Проте в Україні має місце неефективне використання бюджетних коштів, що підриває фінансову безпеку.
З метою поліпшення становища, необхідно зменшити дефіцит бюджету, державного боргу, стабілізувати валютний курс та підвищити ефективність використання бюджетних коштів, що позитивно вплине на економічні процеси, які забезпечать стабільність фінансової системи та підвищать рівень її безпеки.

Yu. Radionov

FINANCIAL SECURITY UKRAINE: PROBLEMS AND WAYS TO ENSURE

Summary

The article analyzes the current challenges in the field of financial security of Ukraine. Disclosed debt problems of Ukraine and their impact on the economy and social sphere. It is noted that the duty of the state leads to the formation of the budget deficit, because the state is not always able to cut costs to revenues.
It is noted that no competitiveness of Ukrainian goods causes a decline in production and reduce consumer demand. These factors affect the inflation processes in the country and undermine financial security.
An important component of ensuring financial stability and security is the active participation of the state in economic life, including the use of state budget funds in various investment programs and projects. However, in Ukraine there is inefficient use of budget funds undermine the financial security.
To improve the situation, it is necessary to reduce the budget deficit, public debt, stabilize the exchange rate and increase the efficiency of budget funds that have a positive impact on economic processes that will ensure the stability of the financial system and increase the level of security.

№ 11 2015, стор. 55 - 59

Кількість переглядів: 161

Відомості про авторів

Ю. Д. Радіонов

к. е. н., начальник відділу адаптації та імплементації міжнародних стандартів, моніторингу і аналізу у сфері державного фінансового контролю, Рахункова палата України

Yu. Radionov

Cand. of Econ. Sci., Head of the Department of Adaptation and Implementation of International Standards, Monitoring, and Analysis in the Sphere of State's Financial Control, The Accounting Chamber of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.