EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
О. Є. Федорченко

Назад

УДК: 338

О. Є. Федорченко

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У статті досліджено різні наукові підходи до визначення сутності та видів бюджетів підприємства. Узагальнено підходи до класифікації бюджетів на підприємстві. Розглянуто вимоги до бюджетного плану підприємства. Досліджено та сформульовано переваги та недоліки процесу бюджетування. Узагальнено особливості процесу бюджетування на підприємстві як інструменту фінансового планування та оперативного управління діяльністю підприємства. Досліджено роль процесу бюджетування у плануванні фінансово-економічної діяльності підприємства. Визначено переваги та доцільність використання бюджетування в системі управління діяльністю підприємств. Проведено узагальнення рекомендацій щодо удосконалення системи бюджетування на підприємстві шляхом її автоматизації, висвітлено переваги автоматизації процесу бюджетування для досягнення стратегічних цілей підприємства.

O. Fedorchenko

IMPROVEMENT OF BUDGETING SYSTEM OF THE ENTERPRISE

Summary

Different scientific approaches for determining the nature and types of enterprise budgets are investigated in the article. Different approaches to classification of enterprise budgets are generalized. Requirements for the budget plan of the enterprise are considered. Advantages and disadvantages of the budgeting process are researched. The essentials of the budgeting process in the enterprise as a tool for financial planning and operational management of the company are overviewed. The role of the budgeting process within planning of financial and economic activities of the enterprise are discovered. Advantages and usefulness of budgeting using in the enterprise management system are pointed. A generalization of recommendations for improving the system of budgeting in the enterprise through its automation are proposed, the benefits of automating of the process of budgeting for achieving the strategic goals of the enterprise are highlighted.

№ 11 2015, стор. 37 - 39

Кількість переглядів: 214

Відомості про авторів

О. Є. Федорченко

к. е. н., доцент кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

O. Fedorchenko

Candidate of Sciences (Economics), Docent of Entrepreneurship Activities Accounting Department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.