EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
І. І. Рекун

Назад

УДК: 303.4/330.837

І. І. Рекун

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Анотація

Стаття присвячена питанням теоретичного обгрунтування та визначенню місця та змісту управління персоналом в структурі економічної безпеки підприємства. Досліджені тенденції розвитку системи кадрового менеджменту з урахуванням сучасних концепцій людського капіталу, інтелектуального капіталу, управління компетенціями, талантом персоналу. Звернена увага на концептуальний підхід до людини, який полягає у її трактуванні як джерела цінності, визнання її ролі в якості власника специфічних можливостей (здібності, компетенції, талант), що мають пріоритетне значення для стратегічної діяльності підприємства залізничного транспорту та його безпеки. Головною метою цієї роботи є пошук більш ефективних напрямків діяльності підприємства залізничного транспорту у забезпечення економічної безпеки підприємства з урахуванням нових викликів та загроз, реального соціально-економічного стану української економіки, що передбачає, окрім всіх інших заходів, удосконалення кадрової стратегії, формування людського капіталу підприємства залізничного транспорту на основі прогресивних форм і методів управління персоналом.

І. Rekun

PERSONNEL MANAGEMENT IN THE ECONOMIC SECURITY ENTERPRISE RAILWAY

Summary

This article focuses on the theoretical foundation and the development of personnel management in the structure of economic security. The tendencies of development of human resource management in accordance with modern concepts of human capital, intellectual capital management competencies, talent staff. Attention is paid to the conceptual approach to the man who is its interpretation as a source of values, recognizing its role as the owner of the specific capabilities (skills, competencies, talent), with priority to strategic activities of railway undertakings and security. The main goal of this work is to find more effective ways of railway undertakings to ensure economic security with new challenges and threats, real socio-economic state of the Ukrainian economy, which provides, in addition to all other measures, improving human resources strategy, human capital formation of rail Transport from progressive forms and methods of personnel management.

№ 11 2015, стор. 28 - 32

Кількість переглядів: 151

Відомості про авторів

І. І. Рекун

к. е. н., доцент кафедри фінансів та економічної безпеки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна

І. Rekun

Ph.D. in Economics, associate professor of the Department of finance and economic security, Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.