EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕТРОСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАНОТЕХНОЛОГІЙ ТА ПЕРЕДУМОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОРИВУ УКРАЇНИ У ЦІЙ СФЕРІ
С. В. Войтко, Я. Д. Мельник

Назад

УДК: 330.342.24

С. В. Войтко, Я. Д. Мельник

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕТРОСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАНОТЕХНОЛОГІЙ ТА ПЕРЕДУМОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОРИВУ УКРАЇНИ У ЦІЙ СФЕРІ

Анотація

Охарактеризовано основні критерії оцінки нанотехнологічного та інноваційного рівня промислових підприємств. Зазначено фази розвитку нанотехнологій у світі. Проаналізовано співвідношення кількості нанотехнологічних компаній в країнах світу. Здійснено аналіз стану сучасного світового ринку нанотехнологій. Надано порівняння національних програм розвитку у сфері нанотехнологій. Наведено найуспішніші приклади реалізації нанотехнологічних програм. Охарактеризовано та систематизовано державні програми у сфері інноваційного розвитку промислового сектору. Зазначено основні проблеми реалізації державних програм у сфері нанотехнологій та інноваційної діяльності. Надано рекомендації щодо покращення реалізації державної підтримки нанотехнологічного розвитку країни, насамперед, через залучення венчурних інвестиційних фондів та проведення конкурсів талановитої молоді.

S. Voitko, I. Melnyk

RESEARCH OF A RETROSPECTIVE OF DEVELOPMENT OF NANOTECHNOLOGY AND PREREQUISITES FOR THE TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGH OF UKRAINE IN THIS SPHERE

Summary

The main criteria of an assessment of nanotechnological and innovative level of the industrial enterprises are characterized. The phases of development of nanotechnology in the world are specified. Analyzed the ratio of number of nanotech companies in the world. The analysis of the state of the modern world nanotechnology market is carried out. It is provided comparisons of national development programs in the sphere of nanotechnology. Successful examples of implementation of nanotechnology programs are given. State programs in the sphere of innovative development of industrial sector are characterized and systematized. The main problems of realization of state programs in the sphere of nanotechnology and innovative activity are specified. Recommendations about improvement of realization of the state support of nanotechnology development of the country are given. First of all, they are given by involvement of venture investment funds and carrying out competitions of talented young people.

№ 11 2015, стор. 18 - 21

Кількість переглядів: 172

Відомості про авторів

С. В. Войтко

д. е. н., професор, Національний технічний університет України "КПІ"

S. Voitko

Doctor of Economics, Professor, National Technical University of Ukraine "KPI"


Я. Д. Мельник

Національний технічний університет України "КПІ"

I. Melnyk

National Technical University of Ukraine "KPI"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.