EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КОГЕРЕНТНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
І. С. Грозний

Назад

УДК: 658.5

І. С. Грозний

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КОГЕРЕНТНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У ході дослідження визначено переваги та обмеження у використанні діючих методів управління розвитком промислового підприємства. Зроблено висновок, що ці методи мають бути покладені в основу управління технічною підготовкою виробництва з урахуванням принципу когерентності контурів управління якістю розвитку підприємства.
Обгрунтовано доцільність використання когерентного підходу до управління якістю розвитку підприємства, який забезпечує досягнення такого стану, за якого різні елементи, що беруть участь у реалізації заданих стратегічних заходів з розвитку виробництва на промисловому підприємстві, гармонійно доповнюють один одного в досягненні поставлених завдань та не втрачають потенційних можливостей розвитку на протистояння між собою.
Визначено, що для отримання максимальної віддачі в процесі розвитку виробництва підприємству необхідно володіти певним набором факторів виробництва, які воно здатне перетворити на ресурсні можливості на заданому часовому проміжку згідно з вимогами до розвитку на стадії технічної підготовки виробництва, які виходять із зовнішнього середовища. Особливої уваги потребує дотримання вимоги узгодженості визначених контурів розвитку, які за своєю економічною природою перебувають у протистоянні один одному. Саме на стадії технічної підготовки виробництва необхідно закладати принцип когерентного управління, адже на цьому етапі контури управління перебувають у вихідному стані й легше піддаються узгодженню.

I. Grozny

THE ESSENCE AND IMPORTANCE OF COHERENT APPROACH TO QUALITY MANAGEMENT ENTERPRISE DEVELOPMENT

Summary

During the research the advantages and limitations of use of active management of industrial establishments. The conclusion that these methods should be the basis for managing the technical preparation of production based on the principle of coherence outlines quality management of the enterprise. The expediency of using coherent approach to quality management of the enterprise, which achieves the point at which the different elements involved in the implementation of the set of strategic measures for the development of production in industry, complement each other in achieving its objectives and not lose potential of opposition to each other.
Determined that for the ultimate in the development of the production company must have a certain set of factors of production that it can turn into resource opportunities in a given time interval according to the requirements of the stage of technical preparation of production that come from the environment. Particular attention should be paid to the requirement of consistency defined contours, which by their nature are economic in opposition to each other. It is at the stage of technical preparation of production necessary to lay down the principle of coherent management, because at this stage of control loops are in original condition and easier to coordination.

№ 11 2015, стор. 11 - 13

Кількість переглядів: 199

Відомості про авторів

І. С. Грозний

д. е. н., с. н. с., "Європейський університет"

I. Grozny

Ph.D., European University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.