EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИБУТТЯ "НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ" БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЯК НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ОБ'ЄКТА ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
Е. І. Литвиненко

Назад

УДК: [657.15: 336.763]: 006.034(477)

Е. І. Литвиненко

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИБУТТЯ "НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ" БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЯК НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ОБ'ЄКТА ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню основних моментів, що стосуються організації обліку вибуття "нефінансових активів" бюджетних установ. Її актуальність зумовлена масштабним реформуванням обліку в державному секторі. На сучасному етапі реформування нормативно-правової бази з питань бухгалтерського обліку та контролю використання бюджетних коштів — у центрі уваги перебувають органи державного сектора, вагому частку в структурі яких займають бюджетні установи. Прийняті відповідно до Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007—2015 рр. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі (НПСБОДС) регламентують облік у розрізі різних об'єктів і відповідають у переважній частині міжнародним стандартам. Порівняно з чинною практикою бюджетного обліку внесено ряд вагомих змін, які суттєво впливатимуть на розкриття облікової інформації.
У складі традиційних об'єктів бухгалтерського обліку в бюджетних установах із прийняттям НП(С)БОДС відбудуться певні зміни. Важливим побічним результатом виконання намічених заходів вказаної Стратегії стануть оновлення об'єктного поля і виникнення нових укрупнених об'єктів бухгалтерського обліку, зокрема нефінансових активів бюджетних установ. У складі активів та пасивів відбудеться перегрупування об'єктів та поява нових. Виникає новий комплексний об'єкт обліку як "нефінансові активи". Розкриваються питання організації обліку вибуття "нефінансових активів", як нового комплексного об'єкта обліку в бюджетних установах із введенням в дію Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та нового плану рахунків в державному секторі з 2016 року.
Розглянуто нормативно-правові підстави для вибуття нефінансових активів, порядок застосування норм, наведені основні причини та напрями вибуття нефінансових активів. Розкрито механізм організації вибуття нефінансових активів, оформлення та облік вибуття за новим планом рахунків.
Наведено характеристику нових рахунків, які використовують для відображення операцій пов'язаних із вибуттям нефінансових активів. Також розглянуто основні форми, які застосовують для відображення інформації по вибуттю для нефінансових активів у бюджетних установах.

E. Lytvynenko

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF DISPOSAL OF "NON-FINANCIAL ASSETS" BUDGETARY INSTITUTIONS AS A NEW COMPLEX OBJECT OF ACCOUNTING IN BUDGETARY INSTITUTIONS

Summary

This article is devoted to research of the main points concerning the organization of the accounting disposal of "non-financial assets" budgetary institutions. Its relevance is due to large-scale reform of public sector accounting. At the present stage of reforming the regulatory framework for accounting and control of use of budgetary funds — the focus is on public sector bodies, a significant share in the structure which is a budgetary institution. Taken according to the Strategy of modernization of the accounting system in the public sector for 2007-2015. National provisions (standards) of accounting in the public sector regulate accounting in the context of different objects and are responsible in the most part to international standards. Compared with the current practice of budget accounting made some significant changes that will significantly affect the disclosure of accounting information.
In the traditional composition of objects of accounting in budgetary institutions with the adoption of national provisions (standards) will happen some changes. An important by-product of the implementation of the planned activities of the Strategy will be the update of the object field and the emergence of new enlarged objects of accounting, in particular non-financial assets of budgetary institutions. In the composition of assets and liabilities will be regrouping objects and the emergence of new. There is a new complex object with the "non financial assets". Discusses the questions of the organization of accounting of disposal of "non-financial assets", as a new complex object of accounting in budgetary institutions with the enactment of National regulations (standards) of accounting and the new chart of accounts in the public sector from 2016.
Considered legal grounds for the disposal of non-financial assets, the order of application of rules, are the main reasons and directions for the disposal of non-financial assets. The mechanism of the organization of the disposals of non-financial assets, registration and accounting of disposals under the new plan of accounts.
The characteristic of new accounts, which are used for recording transactions related to the disposal of non-financial assets. Also, the basic forms that are used to display information on the disposal of non-financial assets in budgetary institutions.

№ 10 2015, стор. 105 - 108

Кількість переглядів: 832

Відомості про авторів

Е. І. Литвиненко

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

E. Lytvynenko

рostgraduate student in accounting and credit Budget Institutions and Economic Analysis Kyiv National Economic University Vadym Hetman Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Литвиненко Е. І. Організація обліку вибуття "нефінансових активів" бюджетних установ як нового комплексного об'єкта обліку в бюджетних установах. Економіка та держава. 2015. № 10. С. 105–108.

Lytvynenko, E. (2015), “Organization of accounting of disposal of "non-financial assets" budgetary institutions as a new complex object of accounting in budgetary institutions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 105–108.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.