EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ
Л. В. Марценюк

Назад

УДК: 656.224.072

Л. В. Марценюк

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ

Анотація

У високорозвинених країнах саме туризм є однією із галузей, завдяки якій до бюджету надходить значна частина коштів. Зокрема, останнім часом великою популярністю користується залізничний туризм, завдяки якому туристи можуть комфортно та в межах своїх фінансових можливостей подорожувати світом. Враховуючи погрішення політико-економічної ситуації в Україні, доходи громадян суттєво знизилися. В результаті кількість туристів, виїжджаючих за кордон, різко впала. Аби зайняти вільний час громадян, потрібно зацікавити їх подорожувати Україною, а для цього необхідно вирішити низку питань починаючи із законодавчої бази і закінчуючи оновленням інфраструктури.
Мета статті полягає в обгрунтуванні необхідності підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту за допомогою розвитку залізничного туризму в Україні. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять системний аналіз проблем забезпечення конкурентоспроможності туристичної галузі у сфері пасажирських залізничних перевезень, теоретичні положення економічної науки в галузі ефективності залізничного туризму й управління туристичними потоками.
У статті запропоновано узагальнюючий показник для оцінки конкуренції туристичних перевезень різними видами транспорту, який враховує коефіцієнти, що характеризують шкідливий вплив на довкілля, зручність та комфортність туристичної подорожі, обсяг інвестицій на утримання та розвиток транспортної інфраструктури та рухомого складу, частку ринку, яку займає кожний вид транспортних перевезень, що дозволить туроператорам вибирати найбільш ефективний вид подорожі.
Крім того, вперше запропоновано створення управлінських пасажирських туристичних компаній різних форм власності, які будуть центром узгодження усіх ланок, які задіяні в процесі надання туристичного продукту.
У результаті виконання поставлених завдань мають бути досягнуті наступні результати: підвищення іміджу українських залізниць, зростання обсягів пасажирських перевезень, збереження об'єктів національної наукової і культурно-історичної спадщини, які одночасно використовуються як об'єкти туристичного показу, формування біля цих об'єктів необхідної туристичної інфраструктури. Автором запропоновано новий узагальнюючий показник для оцінки конкуренції туристичних перевезень різними видами транспорту, який враховує коефіцієнти, що характеризують шкідливий вплив на довкілля, зручність та комфортність туристичної подорожі, обсяг інвестицій на утримання та розвиток транспортної інфраструктури та рухомого складу, частку ринку, яку займає кожний вид транспортних перевезень, що дозволить туроператорам вибирати найбільш ефективний вид подорожі. Крім того, вперше запропоновано створення управлінських пасажирських туристичних компаній різних форм власності, які будуть центром узгодження усіх ланок, які задіяні в процесі надання туристичного продукту. Раціонально застосовані заходи за запропонованими автором напрямами управління туристичними потоками дозволять суттєво підвищити надходження до бюджету країни від внутрішнього туризму.

L. Martsenyuk

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF RAIL TRANSPORT UKRAINE BY IMPLEMENTING RAILWAY TOURISM

Summary

In developed countries tourism is just one of the areas through which the budget goes much of the funds. Recently very popular railway tourism. Deterioration the political and economic situation in Ukraine, incomes declined. As a result, the number of tourists who travel abroad plummeted. To take your free time citizens need them interested Ukraine travel. It is necessary to solve many issues, ranging from legislation and ending upgrade infrastructure.
The purpose of the article is a justification for increasing the competitiveness of rail transport through the development of railway tourism in Ukraine. Theoretical and methodological basis of the study are problems of systematic analysis of the competitiveness of the tourism industry in passenger rail transportation.
In the article the summary measure for assessing competition of tourist traffic in different modes. It takes into account factors that characterize the impact on the environment, ease and comfort of a travel, investment for maintenance and development of transport infrastructure and rolling stock, the market share occupied by each type of transport. This will enable tour operators to choose the most effective type of trip.
The first time the creation of the management of passenger travel companies of different ownership.
As a result to be achieved the following results: improving the image of Ukrainian railways, the growth in passenger traffic. Rationally applied measures will significantly increase the country's revenue from domestic tourism.

№ 10 2015, стор. 37 - 39

Кількість переглядів: 732

Відомості про авторів

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджмену, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

L. Martsenyuk

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, с. Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Марценюк Л. В. Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту України за допомогою впровадження залізничного туризму. Економіка та держава. 2015. № 10. С. 37–39.

Martsenyuk, L. (2015), “Improving the competitiveness of rail transport Ukraine by implementing railway tourism”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 37–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.