EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
В. Ф. Савченко

Назад

УДК: 338.24(477)

В. Ф. Савченко

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

Визначено ситуацію та основні проблеми щодо діяльності господарського комплексу України в умовах євроінтеграційних процесів. Зазначено, що протягом останніх десятиліть вітчизняна наука отримала значні результати, спрямовані на кращі надбання світової наукової думки і розгляд найбільш різноманітних аспектів євроінтеграційного процесу. Зокрема доведено, що у геополітичному оточенні нашої держави в умовах активної глобалізації мова повинна йти, перш за все, про оптимізацію системи державного управління з урахуванням обставин не лише європейського, а й загальносвітового характеру. В такій ситуації актуальними перспективами вітчизняної економічної науки стають теоретико-методологічне обгрунтування і практична реалізація механізмів оптимізації євроінтеграційної політики України при глобалізації світових політико-економічних процесів. Надані спрямування інтеграції держави у європейську спільноту: розвиток виробничого співробітництва між підприємствами України та інших країн; залучення іноземних інвестицій; розвиток науково-технічної співпраці; збільшення експорту продукції і послуг; участь у міжнародних науково-технічних, фінансово-кредитних та інших організаціях. Аргументовано необхідність державного регулювання економічного розвитку як умову зростання у ситуації сьогодення і стратегічного поступу на подальшу перспективу.

V. Savchenko

STATE REGULATION OF THE UKRAINIAN ECONOMIC COMPLEX IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary

The situation and the main problems concerning activities of the Ukrainian economic complex in terms of European integration processes were determined.
The article stresses that over the last decades domestic science received significant results directed to the best achievement of world scientific thoughts and consideration of the most different aspects of European integration.
In particular, it proves that in the geopolitical environment of our country, in conditions of active globalization, first of all, we should talk about optimization of the system of state administration having regard to circumstances not only European, but also of global character.
In such situation actual prospects of domestic economic science are becoming theoretical and methodological basis and practical realization of optimization mechanisms of European integration policy of Ukraine in the globalization of world political and economic processes.
This article provides an overview of the main tendencies of state integration into the European community: development of industrial cooperation between enterprises of Ukraine and other countries; attraction of foreign investments; development of scientific and technical cooperation; increasing exports of products and services; participation in the international scientific and technical, financial and credit institutions etc.
The necessity of state regulation of the economic development as a condition for growth in the current situation and strategic development in perspective were argued.

№ 10 2015, стор. 32 - 36

Кількість переглядів: 921

Відомості про авторів

В. Ф. Савченко

д. е. н., професор, заслужений економіст України, професор кафедри економічної теорії, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

V. Savchenko

doctor of economics, professor Honored Economist of Ukraine professor of the Department of Economic Theory, Chernihiv National Technological University, Chernigiv

Як цитувати статтю

Савченко В. Ф. Державне регулювання господарського комплексу України в умовах євроінтеграції. Економіка та держава. 2015. № 10. С. 32–36.

Savchenko, V. (2015), “State regulation of the ukrainian economic complex in terms of european integration”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 32–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.